Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiến Thành sir jul uô tar jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2025

03/11/2022 10:10 G11T+7

Xar Kiến Thành (Ðăk R’lâp) muôx angr tưx nhiên 4.442,94 ha, hur ntơư angr kôngz lông zos 3.953,26 ha. Tangs nro xar muôx 10 luz jos, đrul 2.280 tsêr, muôx li 7.350 lênhx nênhs.

Uô kangz uô tar jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2019, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Kiến Thành tangz tov sir jul cxangz ndê chor tiêu chir, sir jul cuôs tâu NTM nâng cao trâu shông 2025. Xar Kiến Thành xac đinhs tox tsongs cxuô đăngs jul haz phat hui tinh thânx côngv saz, sir jul tuôr truôx đrênhk haz cxangz ndê tsât lươngs chor tiêu chir NTM, tiv zis zos chor tiêu chir sur 20 lus thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos zangv kâur haz tiêu chir xur 21 lus vangx-têz kâur. Iz făngz, xar cxiz chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu chia pêx xinhv pâuz tâu kror zov chênhr haz kror jông thâuv uô NTM nâng cao, suôr đơưk iz tuôv cxix hur Pêx xinhv uô trơưs mux tiêu tưz chuôz kra. 

Pêx xinhv xar Kiến Thành zov chênhr muôz khoa hocx cir thuôx lus uô kôngz lông công nghêx cao

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2021 zos 44,36 chơưx nhiax/lênhx nênhs

Chor cêr môngl lus hur thangx tsangv tiz nênhs nhoz njuôz-hur saz-jông gâux

Chor công trinhx thuir lơix bov đamv txâus đêx tsuôk kôngz lông

Xar muôx 4/5 tsêr cơưv cxuô cxênhx (mâur zor, cxênhx I, cxênhx II) huv têz qơưs

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis uô vangx tsêr đangr pho

Mai Anh

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.