Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hưng Bình hlôngr txangr ntơưv jêx jos yaz

22/06/2022 17:41 G6T+7

Xar Hưng Bình (Đăk R’lâp) muôx angr tưx nhiên 8.892 ha, zos 6 jos đrul 985 tsêr, 3.549 lênhx nênhs.

Jos Châu Mạ muôx tsêr cơưv ntơưr đangr pho

Nôngz nhôngl đhâu, Đảng bôx haz chinhr cuênx xar Hưng Bình tưz kruôz hu Pêx xinhv yưv công, tsês angr haz trâu saz hu grul pênhr ntơưv ntâu făngz mas txus hli 2/2022, xar tưz uô tar 19 tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz.

Xar muôx 16,8/22,7 km cêr môngl lus đhâu jêx jos lo đâux tư khu, cxiv tsang

Chor công trinhx zov chênhr xưs li cêr môngl lus jêx jos, pangx tênhz têz qơưs, tsêr cơưv, tsêr khu moz, thuiv lơix... lo đâux tư cxiv tsang. Txus nuôr, 6 luz jos sâuv thangx tsangv por lênhx muôx cêr luôv mox nhex los sis luôv cxeik môngl txus plơưr xar; 100% jêx jos muôx pangx tênhz têz qơưs. Đhâu ntơư, tưz muôx điêux ciêns zôngx ziv trâu pêx xinhv uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang luz nênhx ziv nuz ziv jông đuô.

Nênhs kôngz pâu uô hêx thôngr tsuôk đêx nangl yâur pangz mangx uô kôngz

Minh Huyền

266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.