Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Her sir jul chox ntâuz txaix môngl đêz

21/04/2022 11:58 G4T+7

Shông 2013, muôv H’Her, minhx cxưx M'nông (zus shông 1984), jos Bu Ðăk (Ðăk Mil) môngl cơưv nghêx xơưk khâuz ndơưk cưs trôngx qơư tsov cưv. Uô kangz 3 hli cơưv tar, muôv xir por pênhr zuôr mair moc, thiêt bix, krêz tsêr xơưk khâuz ndơưk, nul nrar cxuô zangv sanv phâmv ntâuz txaix haz chuôz thiêt cêr chor khâuz ndơưk truênx thôngr chia sir zôngv hur chuôz zis, xênhv.

Muôv H'Her tưx thiêt cêr khâuz ndơưk ntơưv sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv M'nông

Shông 2019, đhâu mangx tsôngv langx Facebook, Zalo muôv đăng taiv shênhv đuôz, jăngx sâu lus chor sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr. Muôv lo ntâu kruô têz qơưs tov đrâu nul môngl, tso hangx chia xơưk khâuz ndơưk ntơưv sanv phâmv ntâuz txaix M’nông.

Cxuô zangv khâuz ndơưk xưs li yo, taz, nangz grang, nangz nhiax... lo ntâu lênhx kruô hur haz tov đrâu têz qơưs zuôr

Iz făngz kror uô chor sanv phâmv truênx thôngr, muôv tsinhv pangz muôs sanv phâmv ntâuz txaix lo chor nghêx nhân hur jos ntul, cxangz ndê nhiax sâu trâu chor nghêx nhân. Nhis nuôr, uô kangz yưx chi phir, iz hli muôv muôx nhiax sâu txix 6-9 chơưx nhiax/hli.

Y Sơn

281
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.