Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa uô tar jêx jos yaz

06/10/2022 21:34 G10T+7

Nuz 18/4/2022, Thủ tướng Chính phủ tưz sâu Cuêt tinhv xur 472/QÐ-TTg công nhênhx đrôngl Gia Nghĩa uô tar cxiv tsang jêx jos yaz (NTM). Gia Nghĩa zos đơn vix cxênhx hênhx, đrôngl uô ntêx hlo ntơưv xênhr Ðăk Nông uô tar cxiv tsang NTM.

Tsangz cxênhx cxiv tsang NTM sâuv thangx tsangv đrôngl tưz tâu uô iz tuôv cxix, linh hoax, sangr tos, huv trâu điêux ciêns tsinhz tas ntơưv trôngx qơư haz tâu Pêx xinhv thôngx zênhv pangz mangx. Ntâu chuoz zis pêx xinhv tưz pangz tsưr ziv, đăngs jul, nhiax txas, angr chia đrul chinhr cuênx trôngx qơư côngv đăngs jul chia cxiv tsang NTM.

Tsang cxênhx pangz mangx hlôngr txangr haz hlôngr yaz ndêx muôl luz đrôngl. Cơ sơv hax tângx lus pangx tênhz, cêr, tsêr cơưv ntơưr, tsêr kho moz tâu đâux tư haz iz trux uô tar. Chor mô hinhx uô nox, thanhx phênhx cinh têr sir jul hlôngr yaz muôz khoa hocx công nghês lus uô nox, ziv nuz ziv uô tâu muôx kangz hâu, pangz mangx hlôngr txangr kôngz lông. Luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv ndê trux. Cuôr phongx tuôr truôx đrênhk, tsơx tưs an toanx  đamv bov. Chor grê văn hoar tâu tuôr truôx đrênhk haz phat hui muôx kangz hâu. Sâu fênhx đrăngz tâu hâu tiz nênhs ntơưv cxuô luz xar shông 2020 tâu 43 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông, cxangz 2 jas so li shông 2011. Ðrul uô tar hur cxiv tsang NTM cênhz ntâu cêt cuav lux yangx hur phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, đrôngl Gia Nghĩa tâu Tsuv tinhx têz qơưs khơưs Huân chương Lao đôngx hangx Pêz.

Đrôngl Gia Nghĩa jông saz tol txaik Huân chương Los đôngx hangx Pêz ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs

Đrôngl Gia Nghĩa tol txaik cuêt tinhv công nhênhx uô tar cxiv tsang NTM

Chor sanv phâmv kôngz lông tiv zix sâuv thangx tsangv tâu par caz, thangv kra ntơưv Lêr yangx tơưv đrôngl Gia Nghĩa uô tar cxiv tsang NTM

Ntu 2011-2020, Gia Nghĩa tưx cxiv tsang yangx 165 km cêr luôv cxeik, mox nhex sâuv chor xar, đrul tangs nro yangx 143 tiv nhiax

Shông 2020, xar Ðăk Nia haz xar Ðăk R’moan tâu Wiv ban pêx xinhv xênhr công nhênhx uô tar NTM

Tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv đrôngl trâu saz uô nox, cxuôv tsês cêr chei kuz tsi jông, tuôr tsês haz phat hui truênx thôngr văn hoar jông hur luz nênhx

Mẫn Doanh

206
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.