Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangl car thênhx - zangv nox ntơưv nênhs M’nông

25/08/2016 10:54 G8T+7

Car thênhx tuôx ntơưv têx trôngz saz, lo txar lul haz cơưv cxuô zangv chuôz zênhx hur tsêr. Zangl zos luz plơưr njil mol ntơưv car thênhx. Nênhs M’nông saiz zangl car thênhx zos sanv vâts muôx nux grê nhoz trông jôngr.

Trơưs nênhs M’nông, zangl car thênhx muôx tac jungs cxangz đangs jul, khu tsangv plăngz, khu kâul chơưr, kuôl pux nhiar shang muôx cuô mil... Zangl car thênhx zos nguên liêus hur ntâu zangv nox truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông. Zangl car thênhx muôx ntâu zangv uô nox sưs li hâu, ciz, chi, uô cuô. Hur ntơư, zangl car thênhx chi njư njêr hor txoz, plơưr car thênhx cênhz grax buô, cuô tuôr, zangl car thênhx uô shơư jâuz laz haz grax los sis nhur buô, nhux... zos chor zangv nox đăcx sanv ntơưv nênhs M’nông. Kruô nhoz đêz tuôx thơưx jas nox zangl car thênhx mas nor az đuô điz az. Tangz sis nox oz jas oz, kror az tsêk jux zul, hlôngr kror ntơư zos kangz jiz, tsư kangz, langx khav... zôngx ziv nox uô truô zus tưz tsi nor kangz hlo.

Thâuv chi, zangl car thênhx tsuv muôz njưx cuôs muôx kror li tsi tơưk, uô lưx plơư

Nênhs M’nông chi zangl car thênhx haz têr plơưr njư njêr nox

Đăcx sanv cuô tuôr đrul nguên liêus zos plơưr car thênhx, jâuz laz, njêl đêx... ntơưv nênhs M’nông

Bình Nhi

6,992
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.