Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box seiz hluz tưx jo, tax tul

28/04/2022 11:50 G4T+7

Shông 1975, chiênr jix Hồ Chí Minh lus đruôl xâuk kangz ntâus zênhx Mỹ ntơưv pêz Pêx xinhv, ntâus zênhx tangs nro făngz Kangz têz, thôngx zênhv têz qơưs. Uô kangz 47 shông ntâus zênhx, thôngx zênhv têz qơưs, thangx tsangv muôx ntâu minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz ziv nuz ziv phuôv tsangr; hax tângx cơ sơv xưs li pangx tênhz, cêr, tsêr ntơưr, tsêr khu moz cxix cxuô, pangz mangx uô nox uô hâuk haz cxơưz kang luz nênhx tsôngv box.

Tsôngv box tangz tov lo uô nênhx nox tsâu nangr sur, tưx jo, hanhx phuc. Cêr môngl lus ziv nuz ziv đangr pho, hur saz. Ntâu chuôz zis muôx tivi chia sei, muôx điênx thoaix xur tôngx, muôx yêz mair, ô tô môngl lus… Grê ntơưv đôx lâp, tưx zo cưs pus zơưs tưz muôz trox nyangr tưz lo tsôngv box cxuô minhx cxưx seiz hluz haz trâu saz môngl côngv sưs nghiax cxiv tsang haz por vêv têz qơưs. thoại thông tin liên lạc, có xe máy, ô tô đi lại…

Đồ họa: Hồ Mai

Khu kror moz ntâus tsangv, tsôngv box cxuô minhx cxưx txuôl nzir yưv đangs jul cxiv tsang trôngx qơư

Đồ họa: Hồ Mai

Tsôngv box nênhs tsơưs phuôv tsangr chok kôngz lông, zus tsax, hlang đhâu yeiz pluôl

Luz nênhx vâts, tinh thânx tsôngv box ziv nuz ziv nde trux

Njêx muôl jêx jos thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs hlôngr yaz cxuô nuz

Mẫn Doanh

12,054
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.