Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix văn hoar Nduôr nhoz Nam Têi Nguên

17/03/2022 14:04 G3T+7

Minhx cxưx nduôr sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông nhis nuôr muôx jê 12.000 lênhx nênhs. Tsir chor xênhr kâuv têz tuôx đrul saz xangr muôx luz nênhx jông đuô, chor nênhs ntơư tsinhv chox net văn hoar pus zơưs, pangz uô muôx ntâu đuô kho tangx văn hoar cxuô minhx cxưx ntơưv nuôr.

Hur ntu uô nênhx nhoz ntơưv thangx angr Nam Têi Nguên nuôr, cxuô cxênhx nênhs Nduôr tsinhv siz đênhr sz tuôr tsês phong tux, truênx thôngr ntơưv pus zơưs xưs li Lêr môngl uô lax, Côngv xinhz têz xinhz qơư, Côngv cheix… Tsơưv đêz kuz tsêr ntâu shông, tangz sis nênhs Nduôr tsinhv tuôr tsês yo cóm, taz đuz, fuôv piêu; tuôr tsês điêux đha shông, khua luống, ndăngs tinhr, gâux then, leiv poz hluô, khoz lâux câuz, tuô nênhr; uô mor blâuv xar, mọc, greix buô krang kangz nthangz, hơưr njaz blâuv…

Kuôl pux Nduôr hur chêr khâuz ndơưk truênx thôngr đha shông hur nuz hôix

Tsôngv box Nduôr tsov cưv chor nghi lêr, lêr hôix truênx thôngr

Tsuv mor truênx thôngr ntơưv tsôngv box Nduôr hur Nuz hôix cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr

H’Mai

461
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.