Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix zangv nox mọoc ntơưv nênhs Nduôr

14/04/2022 10:07 G4T+7

Par moọc zos iz zangv nox đax sanv ntơưv nênhs Nduôr. Nguên liêus zos njaz, plơưr tsơưz grax xưs li grax buô, keiz, nhux, nangl nduôr, njêl đêx… đrul iz cxa ja vix đax trưng ntơưv nênhs Nduôr.

Tsôngv box Nduôr xair tu plôngx njê chia krưr par moọc

Njaz lo tsâu puôs mo ntêx, tangs cil nuz kangz li muôz tuôr hur kror chul cuôs uô môngr. Par moọc muôz ntâu zangv krưr hur plơưr tangz sis nhiav hlo mas zos krưr grax keiz, buô los sis njêl hur plơưr. Grax haz plơưr tsơưz por lênhx lo tsuôr mol hlo, uô kangz ntơư muôz shơư njaz tưz tuôr mol li muôz cxangz ja vix. Iz făngz ntơưv njêr tsinhv muôx cxangz nôngz txir đangz chi, hor txoz njuôz haz nôngz txir măc khenr.

Par moọc hur tsuv mor nox nuz lêr ntơưv nênhs Nduôr

Hur plơưr par moọc krưr grax keiz zuôr cxangz tâux keiz cxôngr zâu chia tsư kangz cxangz. Has têx đar lux nguên liêus tso hur blôngx tsơưz los sis blôngx njê ntâu cxênhx krưr chênhr đrênhk. Par lo tiz hur chu ntông chuz muôx li 1 tênhz six hơưv txus thâuv zangv nox tuôx pang tsư kangz đax trưng… 

H' Mai

402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.