Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt uĕh tơm gêy bơh bu nuyh Bu Nong

14/07/2022 22:47 G7T+7

Tĕng nau way bu nuyh Bu nong, tơm gêy jêng ntŭk brah yang gŭ, ntŭk way ăp brah tât gŭ n'hanh tât rbŭn.

Gưl ka lơ tơm gêy dơi bu nkra uĕh ngăn ngên, puăn mpeh dơi bu nkra đah mâng nkar ntêk tâm ban play ba âk

Gơi nkra tơm gêy, bu nuyh bon lan hăn tâm bri joi tơm si mô rĭ tơm gle săch ân di gơi nkra tơm gêy. Tơm gêy nkra bư brah dơi bu nkra prêh ntơm 5 met, sŏng, nâp n'hanh tâm pă jêng pe gưl. Ka lơ dơi bu dơm bar mô rĭ puăn "n'kĭng" rnglăp ta chuông tơm gêy. Puăn mpeh ka lơ aơ gĕh mâng n'kar, ntêk tâm ban tơm ba gĕh âk play, "n'kĭng" dơi bu nkra nê nê n'hanh uĕh, dơi bu nkra bar mlâm suăn sŭt ntêk lah nau rêh âk bu nuyh tâm bon lan, nau tâm rom gop, tĕng nau way bon lan. Jêh rĭ rup sĭm, pêh, krŭng kreng jêng ndơ dŏng lah mô dơi mô gĕh tâm nau rêh bu nuyh Bu nong. Gưl dŭt tơm gêy lah ntŭk gĕh ndrưng dơi bu nkra nâp, prêh đah neh tâm 2 met.

Tâm dâng dơi bu nkra wil ntêk jêng play nông, tâm ban lah neh, bơh pĭt gĕh mpon tơm plông ntêk tâm ban lah dak

Ntŭk aơ jêng ntŭk bu dơm ndơ bư brah, tâm r'nglăp đah brah yang, dơi bu mbơh ngơi đah brah yang, dăn brah yang ân gĕh nau n'drŏng, gĕh nau dăng n'hâm suan săk jăn, pah kan n'sĭt âk drăp ndơ, mprơh nau m'hĭk, njŭn ma bon lan nau đăp mpăn, uĕh lăng...

Bon lan bu nuyh Bu nong xă Nâm Nung bư Brah ndâk tơm gêy

Y Sơn

771
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.