Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box cxuô minhx cxưx trơưs lus Lâul

20/05/2022 17:09 G5T+7

Tsuv tinhx Hồ Chí Minh tsinhr tsês trâu tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Việt Nam saz hluz yangx plơưs. Tsuv tinhx Hồ Chí Minh has: “Zos côngv saz đâur tranh uô cê ntơưv tangs nro cxuô minhx cxưx, têz qơưs Việt Nam nhis nuôr lo đôcx lâpx, cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs lo phangx phuôv siz luôs đrul minhx cxưx Việt Nam, tangs nro por lênhx xưs li cưr tix hur iz tsêr tsi muôx kror cheis zangv tiz nênhs, lus has lơưv. Thâuv ntêx chor minhx cxưx chia lo đôcx lâps tsuv côngv saz, nhis nuôr chia tuôr truôx nênx đôcx lâps ntơư tsuv côngv saz đuô haz”.

Saz xangr haz kror zov chênhr, tu jông ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh trâu tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Việt Nam tưz zos kim chỉ nam hur hâux lưv, chinhr sach minhx cxưx ntơưv Ðảng, Têz qơưs pêz. Cuan điêmv yangz thôngz, uô muôx kror nhat cuanr hur chinhr sach ntơư muôx oz kror zov chênhr zos côngv saz cxuô minhx cxưx haz cxangz nde luz nênhx ntơưv tsôngv box.

 

Lâul xangr cuôs cxuô tsôngv box minhx cxưx siz hluz, seiz hluz, siz pangz chia uô nênhx uô cê

Tinh thânx côngv saz cxuô minhx cxưx tsinhr yangz thôngz hur nênhx văn hoar, văn nghêx, thêv zux thêv thos, phuôv tsangr cinh têr…

Ntâu tiêt mux văn nghêx ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs phôngv Nuz shang Lâul Hồ

Cxiz nzir haz phat hui đăngs jul hur tsôngv box, uô muôx jul ntơưv pơưk côngv saz tangs nro minhx cxưx hur cxuô hoax đôngx

Cuz saz ntơưv tsôngv box siz pangz hlang đhâu txov nhev haz muôx tsach nhiêms trâu phuôv tsangr truôx đrênhk ntơưv trôngx qơư

Mẫn Doanh

181,151
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.