Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng viên Lương Văn Duy trâu saz hur cxuô phong tsox trôngx qơư

10/03/2022 10:56 G3T+7

Shông 2016, tix lâul Lương Văn Duy (zus shông 1993), minhx cxưx Nduôr nhoz jos Sa Ú, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) lo cêt nax Đảng thâuv tangz tov uô hâux lưv tuz trok ntơưv Cuân khu V. Thâuv uô tar tuz trok tror lus, shông 2018, lo chor đảng viên njênhk tsang uô phor bir thư chi bôx jos haz môngl côngv ntâu tsov cưv đoanx thêv hur jos xưs li Công an viên, hôix viên Hôix Nênhs kôngz…

Phor Bir thư chi bôx Lương Văn Duy (tov cơưk sagz xik) đênhr saz pêx xinhv chênhr phangx cxuô zangv nênhs cxuv

Tix lâul tsinhr trâu saz, năng đôngx, sir jul hur hâux lưv; tsinhr kruôz ntuôl thanh niên tsi cxuv chei têz qơưs, đênhr saz pux tuz nhuôs sir jul uô nox uô hâuk… Iz făngz, tix lâul Duy tsinhv zos lênhx nênhs uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư.

Tix lâul Duy kra pêx xinhv tsưr ziv tu sầu riêng kror nhis chok

Nhis nuôr tix lâul chuôz zis muôx 2 ha angr chok cax phê, phưx txoz haz sầu riêng; zus buô têz lai… Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx li 300 chơưx nhiax/shông. Ntâu shông đrăngx đrênhk, tix lâul haz chi bôx lo ntâus grê uô tar jông hâux ưv.

Tu trơưs cir thuôx mas vangx phưx txoz ntơưv tix lâul Duy chuôz zis hluz jông haz sâu lo yênhx puô chơưx nhiax/shông

Minh Huyền

404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.