Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Wer sir jul tâu jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2025

18/08/2022 21:39 G8T+7

Xar Ðăk Wer (Ðăk R’lâp) muôs angr tưx nhiên 4.572 ha. Xar muôx 9 joss haz 1 bon, đrul 2.328 tsêr, muôx li 9.412 lênhx nênhs, 16 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. Uô kangz tâu huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk Wer tangz tov sir jul cxangz nzir chor tiêu chir, sir jul tâu NTM nâng cao trâu shông 2025.

Ðăk Wer tox tsongs cxuô đăngs jul haz phat huy tinh thânx côngv saz, sir jul cxangz nde tsât lươngs chor tiêu chir NTM, tiv zix mas tiêu chir xur 20 lus thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos zangv kâur haz tiêu chir xur 21 lus vangx têz kâur.

Iz făngz ntơư, xar cxiz chênhr hâux lưv kruôz hu, kruôz ntuôl chia pêx xinhv pâuz tâu kror zov chênhr haz kror jông thâuv cxiv tsang NTM nâng cao, muôx thôngx zênhv hur uô trơưs mux tiêu tưz chuôz kra.

Vangx kâur-têz kâur zos tiêu chir cưs xar Ðăk Wer tangz tov uô tar jux jul chia tâu huv NTM nâng cao trâu shông 2025

Ntâu thangx tsangv tiz nênhs nhoz zov chênhr txus iêur tôr môi trươngx njuôz-hur saz-jông gâux

Ntâu chuôz zis chok siz shơư krar hur vangx poz cưs chia cxangz sâu kôngz sâuv iz thangx angr

Cêr jêx jos môngl thangx tsangv uô kôngz tâu luôv mox nhex chia pangz pêx xinhv môngl lus

Zus têx pangz yik-iz făngz phuôv tsangr cinh têr yaz muôx liv saz trâu ntâu chuôz zis pêx xinhv

Trường Thịnh

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.