Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song hu grul jông pêx xinhv cxiv tsang jêx jos yaz

26/05/2022 10:38 G5T+7

10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), txus nuôr hênhx Ðăk Song tưz lo ntâu cêt cuav jông.

Chia pangz pêx xinhv pâuz mênhx đuô grê lux yangx ntơưv Tsangz cxênhx cxiv tsang NTM, Ðăk Song tưz cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu. Chor đoanx thêv, tsov cưv tsinhz chei, tsôngv langx tưz trâu saz kra uô ntâu hinhx thưc xang xur mông chox nôix jung cxiv tsang NTM txus chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz… Pêx xinhv sâuv thangx tsangv tưz shir phangz pangz mangx 31.290 m2 angr, 500 tsoz cax phê, 500 tsoz phưx txoz; yưv 900 ntâu chơưx nhiax haz yênhx puô nuz công chia uô cêr môngl lus, cxiv tsang chor công trinhx phuc lơis. Pêx xinhv tsinhv yưv yangx 1,5 tiv nhiax đhok txir tênhz tơưs puv cêr haz camera an ninh sâuv 50 km cêr môngl lus đhâu jêx jos ntơưv xar; mô hinhx tangs pêx xinhv por vêv môi trươngx los sis thangx tsangv tiz nênhs nhoz an toanx…

Nhis nuôr, Ðăk Song tưz muôx 4 xar lo huv jêx jos yaz, chor tiêu chir sâuv thangx tsangv xar lo 14,375 tiêu chir. Tiêu chir tsongs tangs nro hênhx lo 116 tiêu chir, cxangz 52 tiêu chir so li 2015 haz 98 tiêu chir so li shông 2011. Tôc đôx cxangz nde cinh têr nax shông lo 12,5%. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2020 lo 45,2 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

30 tsêr nênhs jos Jâng Plây, xar Trường Xuân tsês angr krêz đangr 1,7 km cêr chia đrâu tax, tok luôv mox nhex

Pêx xinhv jos Bu Pah, xar Trường Xuân yưv nhiax zuôr Camera an ninh haz đhok txir tênhz puv cêr sâuv txux cêr tsinhv

Ntâu chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz mair moc, trâu saz uô nox uô hâuk

Cinh têr truôx ntâu chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs uô tsêr đangr pho

Nênhs kôngz jos Ðầm Giỏ, Thuận Hà tu vangx cax phê

Công an xar Ðăk Hòa tsinhr nhoz cênhz pêx xinhv chia pâuz chor đăngs nuv cil txus an ninh tsâtx tưx

Mai Anh

290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.