Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk N’Drung sir jul uô tar jêx jos yaz trâu shông 2023

28/09/2022 16:34 G9T+7

Xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx angr đangr 6.834 ha; 10 luz jos, đrul 2.681 tsêr, muôx li 11.730 lênhx nênhs, 17 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê.

Yangx 10 shông cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), txus nuôr, xar Ðăk N’Drung tưz hu grul tâu yênhx châuv tiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv ntâu nhiax, chuôz tangv, yênhx puô nuz công, tsês angr cênhz Têz qơưs cxiv tsang cho rcông trinhx zos thông, tsêr cơưv, tsêr văn hoar…

Shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâu hâu tiz nênhs tâu 45 chơưx nhiax, chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 144 tsêr... Nhis nuôr xar tưz uô tar 15/19 tiêu chir cxiv tsang NTM. Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk N’Drung sir jul txus kangz shông 2023 zuôr uô tar chor tiêu chir yuôr chia: Tsov cưv uô nox; Tsêr pluôl; Y têr…

Xar Ðăk N’Drung txuôl nzir kruôz hu Pêx xinhv yưv nhiax, nuz công, tsês angr cênhz đrul pênhr nhiax Têz qơưs chia uô chor tiêu chir yuôr chia. Tiv zix, xar zov chênhr krêz chuôv cơưv chei thangv ntơưv chor tsêr văn hoar jêx jos chia pêx xinhv pâuz haz tưx nguêns zuôr thev bov hiêmv y têr; pangz pênhr nhiax txaik ưu đair đâux tư uô nox uô hâuk; phuôv tsangr mô hinhx "5 đảng viên pangz 1 tsêr pluôl"...

Phưx txoz zos kôngz chok tsênhv chia phuôv tsangr cinh têr ntơưv xar

Xar muôx 4 luz tsêr cơưv txix cxênhx mâmx non, cxênhx I haz cxênhx II mas tuz nhuôs hur ntu shông tâu môngl cơưv cxix cxuô

Nhân viên Tsêr y têr xar saz ntêr kra tsưr ziv zôngv yuôx trâu pêx xinhv

Ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông nho jos Tu Xoay tưz uô tâu tsêr đangr pho

Tsôngv box M’nông sâuv thangx tsangv xar tuôr tsês văn hoar truênx thôngr xưs li: Lêr nox mor blêx yaz, côngx chiêng, ntul ntâuz txaix…

Cêr môngl lus ntơưv plơưr xar môngl trâu cxuô luz jêx jos tưz luôv cxeik los sis mox nhex

Minh Huyền

758
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.