Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong sir jul uô tar 101 tiêu chir jêx jos yaz

27/10/2022 13:11 G10T+7

Uô kangz 10 shông uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), cênhz đrul tangs tangs nro hêx thôngr tsinhz chei, thôngx zênhv ntơưv pêx xinhv, ndêx muôl jêx jos sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Glong tưz muôx ntâu hlôngr yaz.

Txus shông 2021, Ðăk Glong uô tar 87 tiêu chir/7xar. Fênhx đrăngz iz xar uô tar 12,4 tiêu chir, cxangz 3 tiêu chir so li shông 2020; hur ntơư, xar Quảng Khê tưz uô tar huv NTM. Cơ sơv hax tângx, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx sâuv thangx tsangv hênhx ziv nuz ziv tâu jông đuô.

Chia txuôl nzir uô tâu jông đuô chor tiêu chir haz sir jul uô tar NTM, cxuô trôngx qơư tsênhr cênhz đrul chor nganhx, đoanx thêv, tsov cưv tsinhz chei cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, uô pâuz xangr jông, tsach nhiêms trâu canr bôx, đảng viên haz cxuô cxênhx Pêx xinhv.

Mux tiêu ntơưv hênhx Ðăk Glong zos txuôl nzir tair cơ câur nganhx kôngz lông jêx jos trơưs făngz cxangz nde grê, phuôv tsangr truôx đrênhk. Hênhx sir jul môngl txus tangs shông 2022, tangs nro chor tiêu chir cxiv tsang NTM sâuv thangx tsangv tsơưs hlo zos 101 tiêu chir. Fênhx đrăngz, iz xar uô tar 14 tiêu chir. Shông 2023, xar Ðăk Ha uô tar cxiv tsang NTM.

Pêx xinhv uô trơưs mô hinhx cinh têr zangv kâur ntơưv trôngx qơư

Ntâu tsêr nênhs Mạ, xar Quảng Khê hlôngr cax phê chia chok jâuz zus cangz chia hlôngr txangr cinh têr chuôz zis

Ntâu ntu cêr môngl lus đhâu xar tâu đâux tư cxiv tsang

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv tâu zov chênhr, tu đăngs jul ntơưv thev bov hiêmv y têr

Ðăk Glong khu, uô yaz ntâu luz tsêr cơưv chia đap ưngr nhu câux cơưv ntơưv shuv xinhz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

Pangz canr bôx hênhx tsinhr môngl txus cơ sơv mlôngl tinhx hinhx cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz

Y Sơn

2,409
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.