Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong nsrôih pah kan gĕh 101 tiêu chí bon lan mhe

27/10/2022 13:11 G10T+7

Jêh rlau 10 năm bư tĕng Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, ndrel nau pah kan lam hệ thống chính trị, nau tĕng kan bơh bu nuyh bon lan, nau rêh bon lan tâm n'qual Dak Glong lĕ gĕh âk nau plăch r'gâl.

Tât năm 2021, Dak Glong gĕh 87 tiêu chí tâm du xă. Tâm du xă gĕh 12,4 tiêu chí, hao 3 tiêu chí đah năm 2020; tâm nĕ, xă Quảng Khê kơp di bon lan mhe. Ngih wâl gung trong, nau rêh gĕh drăp ndơ, nuih n'hâm bu nuyh bon lan tâm n'qual rlau nar rlau hao.

Gơi gĕh tay ăp tiêu chí bă bă n'hanh nsrôih pah kan dŭt ndâk njêng bon lan mhe, ăp xă way pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, phung kan chính trị n'hao dăng nau kan mbơh ntĭm, n'hao ntĭm nau gĭt, nau pah kan ân kan bộ, đảng viên n'hanh ăp Bu nuyh bon lan.

Nau ŭch dơi gĕh pah kan n'gor Dak Glong lah plăch r'gâl tay nau kan bư mir jan ba tĕng nau kan n'hao r'noh tăch ndu ndơ, n'hao nau kan nâp phêt. N'qual nsrôih pah kan tât năm 2022, lĕ r'ngôch tiêu chí ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n'qual gĕh iê iănh lah 101 tiêu chí. Tâm du xă, dơi gĕh 14 tiêu chí. Năm 2023, xă Dak Ha pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Bu nuyh bon lan tĕng kơt ntil nau kan wăng sa kiểu mẫu tâm n'qual

Âk r'năk bu nuyh Mạ, xă Quảng Khê r'gâl tơm ca phê tăm tơm dâu rong ndrŭng brai gơi hao nau wăng sa ta r'năk

Âk trong hăn leo ta ăp xă dơi ndâk nkra

Bu nong iê bu nuyh tâm lam n'qual bu kơl, mât mray n'hâm suan săk jăn đah săm bŭt n'kar săk y tế

Dak Glong nkra tay, nkra mhe âk wâl nti săm bŭt gơi gĕh jrô ntĭm nti săm bŭt ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

Phung kan bộ tâm n'qual way tât ta bon lan gơi ôp n'hanh mbơh ntĭm nau kan ndâk njêng bon lan mhe

Y Sơn

2,427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.