Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong sir jul cxuôv đik muôl ntơưr

05/05/2022 14:56 G5T+7

Ntơưv hênhx Ðăk Glong, tinhx tsangs đik muôl ntơưr tsinhv muôx ntâu, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Tov ntêx kror tsinhz sâuv, chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx Zor zux sir jul uô trơưs chor tsưr ziv cxuôv đik muôl ntơưr. Chor xar sâu saiz njuôl sâu bê, sox saiz tiz nênhs, kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs sâu bê tuôv cơưv lơp cxuôv đik muôl ntơưr.

Hur ntu 2022 - 2025, hênhx Ðăk Glong sir jul cxuôv đik muôl ntơưr tangs nro trâu 7.191 lênhx nênhs. Kror tsov cưv chor lơp cxuôv đik muôs ntơưr uô 2 ntu: ntu 1 txix lơp 1 txus lơp 3; ntu 2 txix lơp 3 txus lơp 5. Nhiax nhangx xangv muôx li 30 tiv nhiax chia phaiz trâu chor cưs kra ntơưr, pangz iz cxa shuv xinhz txov nhev, ntâuz ntơưr pangz mangx kra haz cơưv. Kror tsov cưv chor lơp cxuôv đik muôl ntơưr pangz shuv xinhz txangr jê cir năng nhênhv sâu ntơưr, uô chor phep toanr nhoz keiz can banv, zuôr ciênr thưc pangz mangx uô nox uô hâuk phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, cxơưz grang luz nênhx.

Txix 2015-2021, hênhx Ðăk Glong tsov cưv tâu 8 lơp cxuôv đik muôl ntơưr, đrul 272 shuv xinhz

Shông 2022, tsov cưv chor lơp cxuôv đik muôl ntơưr trâu moz ntux chor nuz hur tuânx

Tsôngv box pâuz nhênhv, pâuz sâu ntơưr, pangz mangx luz nênhx

Cô zor Nguyễn Thị Thu Thủy, Tsêr cơưv cxênhx I-THCS Trần Quốc Toản, xar Ðăk Ha (Ðăk Glong) ntâu shông đrăngx đrênhk cênhz hâux lưv cxuôv đik muôl ntơưr

 

Mẫn Doanh

12,018
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.