Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Buk So sir jul cxiv tsang jêx jos yaz

30/06/2022 17:21 G6T+7

Xar Ðăk Buk So (Tuy Ðưc) muôx li 3.550 tsêr, đrul yangx 12.750 lênhx nênhs; muôx 17 minhx cxưx côngv uô nênhx nhoz, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư txir muôx 9,6%. Shông 2011, uô trơưs tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, đrul phương châm “Zôngx ziv uô ntêx, phiv liv uô kangz”, trôngx qơư tưz muôx ntâu sir jul hur hlôngr pâur cơ câur uô nox uô hâuk, phuôv tsangr hax tângx cơ sơv haz lo ntâu cêt cuav jông.

Txus nuôr, xar tưz uô tar 14/19 tiêu chir NTM. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz uô tar xưs li y têr, thuiv lơix, an ninh tsâts tưx tsôngv langx, văn hoar, pangx tênhz… Zos li, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv xiv nuz ziv tâu jông; njêx muôl jêx jos yaz muôx ntâu hlôngr txangr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx 30 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; tiv lêx chuôzz zis pluôl txu grêl; ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs lo phat hui, tuôr tsês… Txix nuôr txus shông 2025, xar tox tsongs cxiv tsang haz uô tar mux tiêu chia lo xar jêx jos yaz.

Chor jêx jos sâuv thangx tsangv xar por lênhx muôx hôix trươngx đangr pho, hur saz

Xa rmuôx 4 tsêr cơưv cxuô cxênhx lo huv têz qơưs

Ntâu ntu cêr môngl lus jêx jos lo đâux tư cxiv tsang

Iz chik câuv plơưr hanhx chinhr, thangx tsangv tiz nênhs nhoz xar Ðăk Buk So

Iz făngz chok cax phê, măc ca, tsôngv box M’nông jos Bu Ndrung tsinhv chok kos laz Nhật Bản chia sâu cxangz nhiax

Nênhs kôngz hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, uô trơưs công nghês cao hur uô kôngz lông

A Trư – Y Krăk

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.