Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh Lâul Cư Jut côngv saz, siz pangz ndê trux

22/07/2022 10:43 G7T+7

Hôix chiênr binh Lâul (CCB) hênhx Cư Jut muôx yangx 3.150 hôix viên sinh hoax ntơưv 34 chi hôix. Nôngz nhôngl đhâu, cxuô cxênhx hôix chiênr binh Lâul hênhx Cư Jut tsinhr côngv saz, phat hui hur đăngs jul, tinh thânx tưx lưx tưx cươngx siz pangz txu pluôl truôx đrênhk haz iz trux uô bluô nux.

Chor CCB tsinhr phat hui saz jông Bôx đôix zơưv Côngz Hồ hur luz nênhx cxuô nuz haz uô trơưs lus Lâu Hồ kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Tsi nhoz tos, tsi tos zov chênhr, pangz ntơưv Têz qơưs, chor thương, bênhs binh, nênhs chinhr sach tsinhr trâu saz uô nox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul cênhz tuz nhuôs haz muôx ntâu pangz mangx trâu tsôngv langx.

Iz făngz ntơư, chor bôx, hôix viên CCB tsinhv tsinhr nêu cao tinh thânx ntâus ntêx hur cxuô zangv hâux lưv, hoax đôngx. Ðhâu phat đôngx phong tsox siz lưr cxiv tsang chor mô hinhx, uô puv zos lưx lươngs nongx côt, cangr xangr, cangr uô sâuv cxuô max trâns, pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx nhoz trôngx qơư.

Hôix viên CCB tâu cxuô cxênhx, nganhx tsinhr tuôx yangv, pangz uô nênhx truôx

Hôix viên CCB pluôl tâu zov chênhr, pangz uô tsêr nhoz

CCB Ðinh Thị Thơi, Chi hôix CCB jos 5, xar Trúc Sơn tâu pangz nhux đăngs uô hâur pâuk phuôv tsangr cinh têr

Hôix viên Hôix CCB tâu zov chênhr tu đăngs jul

Zơưv Vũ Trung Thành, CCB jos 7, xar Nam Dong tsinhr ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr ntơưv trôngx qơư

Ntâu CCB tâu khơưs Fax kruôs viv muôx ntâu pangz mangx hur cxuô hoax đôngx, phong tsox siz lưr ntơưv trôngx qơư

Y Sơn

2,888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.