Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut sir jul cxiv tsang hênhx jêx jos yaz

23/08/2022 20:57 G8T+7

Uô kangz 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Cư Jut tưz muôx 7/7 xar tâu huv jêx jos yaz haz thix trânr Ea T'ling tâu công nhênhx đô thix zangv 4. Tangs nro hênhx tưz tâu chor cêt cuav nto bê lus cinh têr-tsôngv langx, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv nuz ziv tâu jông, jêx jos yaz ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Txix shông 2022, Cư Jut txuôl nzir uô chor mux tiêu mênhx pêv chia nzur tâu hênhx jêx jos yaz uô ntêx shông 2025. Hur ntơư, sir jul cxiv tsang hax tângx cơ sơv, phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx iz tuôv cxix, iz trux hiênx đaix; cxiz chênhr hâux lưv tuôr truôx an ninh tsinhz chei - tsơx tưx tsôngv langx; cxiv tsang tsơưs hlo txis 2 - 3 xar tâu huv jêx jos yaz nâng cao...

Pêx xinhv jos U1, U2 haz U3, thix trânr Ea T'ling pangz nhiax, tsês angr đrul Têz qơưs cxiv tsang cêr hur plơưr đangr pho, hur saz

Sâu fênhx đrăngz tâu yangx 45 chơưx nhiax/lênhx nênh/shôngs

Pêx xinhv chok pangx uô jông gâux trâu ntâu ntu cêr ntơưv xar Tâm Thắng

Tsêr cơưv cxuô cxênhx muôx cơ sơv vâts tsât, trang thiêt bix kra ntơưr tâu tiv lêx saz, đap ưngr nhu câux cơưv shuv ntơưv shuv xinh

Caz khư chor xar jêx jos yaz tâu đâux tư cxiv tsang, đap ưngr nhu câux muôs zuôr ntơưv pêx xinhv

Tsôngv box Ê đê xar Tâm Thắng tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Y Sơn

1,205
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.