Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut sir jul phangx, tangr sôt xuât huyết

14/09/2022 09:20 G9T+7

Trơưs Trung tâm Y têr hênhx Cư Jut, hur 6 hli hâur shông 2022, tinhx hinhx cangz moz sôt xuât huyết sâuv thangx tsangv hênhx phuôv vangv ntâu, muôx, cil ntơưv iz cxa xar Nam Dong, Ea Pô, thix trânr Ea T'ling. Xangv txus nuz 20/7, Cư Jut muôx yangx 133 ca moz đrul 16 jêl moz ntơưv 6 xar, thix trânr.

Chia huv six tuô tuôs haz tsi tơưk cil txangr jêl moz sôt xuât huyết, Trung tâm Y têr hênhx Cư Jut tưz tsuôk yuôx tuôz zôngr zangv Hantox-200 ntơưv chor jêl moz; kruôz hu jas môngl phangx, tangr cangz moz sôt xuât huyết. Hur ntơư, zov chênhr kruôz ntuôl pêx xinhv côngv tuô cangz vaiv, loăng quăng; vêv xinhz tsi tsês vangx tsêr, môi trươngx haz uô trơưs kruôz kra ntơưv nganhx Y têr chia tangr cangz moz phuôv vangv hur côngx đôngx.

Pêx xinhv luôx đrox cu phangz, uô vêv xinhz môi trươngx chia phangx, tangr cangz moz sôt xuât huyết

Lưx lươngs y têr tuôx txus chor xar muôx cangz moz sôt xuât huyêt chia tsuôk yuôx tuô zôngr

Kruôz kra pêx xinhv thâuv mangl sôt tsuv môngl txus tangv siv cơ sơv y têr chia njuôl, kra khu moz

Y Sơn

714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.