Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đrox đuz

14/09/2016 14:42 G9T+7

Đrox đuz los sis tsinhv hu uô đrox kangz lâux câuz. Đrox đuz muôx tsul kangz, kâuz, tinhr lương (langx khav nyangr), chiv huêt (phôngz nyangr)…Đrox đuz uô iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:

Đrox đuz

+ Lul nyangr njưl: Muôz hlo chik haz blôngx đrox đuz tuôr tsu cuô hâuk.

+ Tso kuôr nyangr: Đrox đuz chi sâuv đaiv vuôs hur kruôr, tuôr môngr. Iz jas zôngv 8g cênhz cuô mor.

+ Tso jil nyangr: Đrox đuz, kuô luôl, 2 jangv bâuv iz zangv, tuôr uô cuô iz hnuz hâuk 3 khoz thâuv yaiz plăngz. Los sis uô mor cuô đik đrox đuz 100 g cênhz 3 trak krar.

+ Trak trâuk lul nyangr: Iz khơưv têk đrox đuz hur njuôl los sis tuôr lưx buôz kror to.

+ Khu phưx txưr, plâuz hâu đơưz nzur: Đrox đuz muôz bâuv tưs tưz tâu, nzuôr hur, râuz nhênhv uô coz mas muôz cuô krar, jiz mur huv sưz, râuz iz jas haz. Muôz truô hur thâur, thâuv tưs zôngv muôz 1 - 2 đar shơư đêx bâu tsinhv sur los sis muôz mir njir chơưr njaz chia hâuk, iz hnuz 2 jas.

+ Nhuôs plêik tơưv: Đrox đuz 4g, blôngx ruô 2g tuôr lưx, muôz cuô shơư jiz mur plênhr blêik kuôl 2 tênhz six hơưv 1 jas.

Hồ Mai (Theo suckhoedoisong.vn)

1,363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.