Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chôm chôm

01/09/2016 14:49 G9T+7

Iz fangz tsư kangz, nux grê jinh jươngr ntâu viv muôx ntâu vitamin C, muôx đams, tros, canxi, săt..., chôm chôm tsinhv lo zôngv uô yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:

Txir chôm chôm

+ Tsu cuz chêr: Muôz 15g tơưr chôm chôm njuôz, nzuôr hur, râuz hâuk ntâu jas iz hnuz.

+ Uô plơư jil: Muôz 5 nôngz chôm chôm ciz sar, tuôr uô môngr, lâuz đêx bâu truô hâuk 1 txus 2 jas iz hnuz.

+ Txu tros: Nox nhôngl nôngz chôm chôm los sis ciz muôz shơư đuô zangv krâur nox.

+ Lơưr changz trơưk: 40g tơưr txir los sis nôngz chôm chôm râuz hâuk.

+ Blail tơưv: Nox tơưr haz nôngz txir tsinhv njuôz tangs zâus ndâux. Los sis muôz tơưr haz nôngz tuôr tsu cuô plênhr blail.

+ Thanh nhiêts: Blôngx chôm chôm mol uô cuô kâuz cênhz jâuz lax jông thanh nhiêts sưs li cxuô zangv cuô kâuz haz.

H'Mai (Suckhoadoisong.vn)

1,425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.