Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv cxiz chênhr tuôr tsês jos Buôr xar Tâm Thắng

24/03/2022 10:55 G3T+7

Jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut) lo công nhênhx zos jos lâul hlo ntơưv nênhs Ê Đê nho Têi Nguên. Tangz sis nhis nuôr, jos lâul nuôr tangz tov muôx tinhx tsangx “lus nyangr” cuv vâts haz poz ntơưv chor tsêr ntêr truênx thôngr.

Jos Buôr zos jos lâul ntơưv nênhs Ê đê nhoz iz făngz nav đêx Sêrêpôk

Jos Buôr nhis nuôr tsuôl your muôx 20 luz tsêr ntêr, hur ntơư muôx li 7 luz tsêr lo pêx xinhv sir zôngv tsi tsês mas tsinhv tsês lo kâur haz thiêt cêr thâuv ntêx. Uô ntêx tinhx tsangx kuz, poz, nhis nuôr chor tsêr ntêr tangz tov lo tsưr tsêr hu muôs đrul grê txix 500- 800 chơưx nhiax/luz tsêr. Ntâu cuv vâts ntơưv jos Buôr xưs li chiêng, huz, đruôl tơưr tưv, cuz tưl, trôngx K’Pan... tưz lo pêx xinhv hu grê muôs viv muôx tsơưs tiz nênhs sir zôngv haz lo ntâu lênhx nênhs nrar zuôr.

Ntâu luz tsêr ntêr nhoz hur jưs anr por phưv tsês shông 2008 nhis nuôr tưz poz hênhr yangx

Lo pâuz, hur ntu 2021-2025, hênhx Cư Jut muôx cêr hoaix cxiv tsang chor qơư tuôx ju lix tiv zix ntơưv trôngx qơư, hur ntơư muôx kror qơư ju lix jos Buôr. Tangz sis, txus hâur shông 2022, cêr hoaix tror uô muôx chor công trinhx văn hoar ntơưv jos Buôr tsinhv tsi tâu lo uô.

Phênhv ntâu cuv vâts muôx grê saz hlo ntơưv jos Buôr tưz lo pêx xinhv hu muôs

P.V

364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.