Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos văn hoar Bu P’Râng 1

09/06/2022 16:43 G6T+7

Jos Bu P’Râng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx 88 tsêr, đrul yangx 300 lênhx nênhs, tiv zix mas zos nênhs M’nông. Chor shông đhâu, cênhz đrul zov chênhr đâux tư ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, pêx xinhv nhoz ntơưv nuôr tưz sir jul nde trux chia cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv bluô nux, yênhx jos văn hoar.

Cêr môngl hur jos đangr pho, hur saz

Jos nhis nuôr muôx yangx 300 ha angr chok cxuô zangv kôngz: măc ca, phưx txoz, cax phê, blêx lax haz ntâu chuôz zis tsinhv zus tsax cxu, keiz us. Văn hoar truênx thôngr xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu, hu gâux M’nông; côngx chiêng, huz lâul muôx grê lo pêx xinhv khơưs tsês.

Hur jos muôx ntâu bôx côngx chiêng muôx grê

Ntơưv iz luz jos buôs đriv, txov nhev, nhis nuôr jos tưz “hlôngr tơưr hlangr grax”. Pêx xinhv côngv saz, siz pangz uô nox uô hâuk; tuôr truôx an ninh tsâtx tưs. Shông 2021, jos muôx 70 lo côngz bê chuôz zis văn hoar.

Ntâu chuôz zis uô tsêr đangr pho, muôx luz nênhx truôx

A Trư

261
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.