Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bí thư chi bôx cênhz đreiv jêx jos M’nông

28/07/2022 16:32 G7T+7

Đhâu 12 shông uô Bí thư Chi bôx Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp), đảng viên Vũ Quang Nghĩa tsinhv tsinhr năng đôngx, sir jul trâu cxuô hoax đôngx, phong tsox ntơưv jos. Đrul muôx côngz bê haz ntâus ntêx ntơưv zus, zơưv chox grul chor cxuô lênhx đảng viên haz pêx xinhv sir jul, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Kruôz ntuôl chor chiv thix, nghis cuêt ntơưv cxênhx saz tâu zơưv uô mênhx pêv zôngx ziv, tsi phiv liv mas cxuô lênhx pêx xinhv zôngx ziv mlôngl pâuz, ntơưv cxiv tsang chor mô hinhx cinh têr truôx đrênhk, pangz chuôz zis pluôl txus uô cêr, chok ntông… por lênhx tâu zơưv kra đrul thôngx zênhv, côngv saz ntơưv chi bôx, ban tưx cangr, đoanx thêv haz pêx xinhv hur jos.

Zơưv tsinhr txangr jê cênhz tsôngv box; kra ntâu hoax đôngx pangz chor chuôz zis txov nhev hur jos

Chor công trinhx tsôngv langx côngv hur jos tâu thôngx zênhv ntâu ntơưv pêx xinhv

Bí thư chi bôx Vũ Quang Nghĩa môngl txus qơư, mlôngl pâuz luz nênhx nhoz ntơưv pêx xinhv hur jos

Mẫn Doanh

408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.