Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Por vêv, tu, zor zux thiêur niên

12/05/2022 15:39 G5T+7

Ðôix Thiêur niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh zos iz tsov cưv tsinhv hur chor phong tsox thiêur niên, zos lưx lươngs zor zux hur haz tov đrâu tsêr cơưv, zos lưx lươngs jưs bix ntơưv Ðoanx Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Hur chox kra ntơưv Ðảng, chox kra ntơưv  Ðoanx haz tu ntơưv tangs nro tsôngv langx pêx xinhv, 81 shông đhâu, Ðôix TNTP Hồ Chí Minh, thiêur niên, nhi đôngx Việt Nam has tsongs haz xênhr Ðăk Nông has jiêng sir jul cơưv shuv haz yangz shuv, cxiv tsang tsov cưv Ðôix ziv nuz ziv muôx jul. Ðhâu chor phong tsox siz lưr, chor cưr đôix viên, thiêur niên tưz txuôl nzir truênx thôngr vangv vol ntơưv tsov cưv Ðôix. Chor ban, bôx, nganhx, đoanx thêv, chor tsov cưv tsôngv langx, tsov cưv cinh têr, tsov cưv phi chính phủ tsinhr pangz tsov cưv Ðôix muôx cxangz ntâu điêux ciêns chia uô jông hâux lưv por vêv, tu, zor zux thiêur niên, nhi đôngx… 

Chor cưr đôix viên côngv hoax đôngx ngoais khoar chia shuv ntâu cir năng uô nênhx haz ciênr thưc jông

Hoax đôngx Ðôix pangz đôix viên phuôv tsangr cxuô khav năng hur cơưv shuv, hoax đôngx uô si

Tsov cưv Ðoanx, Ðôix muôx ntâu kror jông trâu thiêur nhi nhoz tox trôngz, nhoz tuz, đêz đul chor công trinhx nhuôs zâu

Ntâu hoax đôngx, phong tsox thiêur nhi pangz chor cưr nhi đôngx muôx yangr uô si, phuôv tsangr tangs nro

Chor công trinhx tsêr “Fuôv Laz” nax shông chox hanhx phuc trâu cưr thiêur niên, nhi đôngx uô nênhx txov nhev

Mẫn Doanh

52,731
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.