Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bov đamv kra ntơưr haz phangx tangr moz muôx kangz hâu

27/10/2021 15:01 G10T+7

Shông cơưv 2021-2022, Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx 1.492 shuv xinhz ntơưv 34 lơp txix chor lơp 6 txus lơp 9. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 40%, tiv zix mas nênhs Môngz, Zir, Langl, M’nông… Chia bov đamv phangx tangr moz Covid-19, tsêr cơưv chênhr phangx cê tsov cưv kra ntơưr, cê uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz trơưs kra ntơưv cxuô cxênhx, nganhx.

Chor cưr shuv xinhz lo zos viên chuv nhiêms thangv kra chor tsưr ziv phangx tangr cangz moz Covid-19. Phongx cơưv lo vêv xinhz hur saz si, langx khav haz muôx yuôx tuô cangz moz. Tsêr cơưv cxiv tsang khung kra ntơưr trơưs tsang cxênhx tinh janv. Hâux lưv kra haz cơưv txus six hơưv nhis nuôr tsinhr bov đamv, uô muôx môi trươngx an toanx trâu shuv xinhz haz zor viên.

Uô ntêx lus hur tsêr cơưv, chor shuv xinhz lo njuôl chêr sur, tuô cangz moz.

Tsêr cơưv phaiz lơp uô 2 chia cơưv 1 buôiv/nuz; bov đamv cêv kuôl hur lơp.

Thâuv nav txir muôx nuv tuôx hur tsêr ntơưr por lênhx chox ntâuz bul ndâux, tuô cangz moz haz sâu xur mông tsâu hur ntơưr chia sox seiz môngl lus.

H’Mai

877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.