Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đrox đuz
 • 14/09/2016 14:42
 • Đrox đuz los sis tsinhv hu uô đrox kangz lâux câuz. Đrox đuz muôx tsul kangz, kâuz, tinhr lương (langx khav nyangr), chiv huêt (phôngz nyangr)…Đrox đuz uô iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Tu suz (nzul tâux) ntơưv nênhs Môngz
 • 08/09/2016 10:36
 • Nênhs Môngz tsinhr tu suz trơưs yênhx xênhv truô hli 6, hli 7 (hli ntux) nax shông. Lêr lo uô chia ntuôl suz tơưk suz nyangs, tsi jông; thor chia iz chuôz cưr tix njiz cêr nox kangz nhoz jông.
 • Ntông mit
 • 08/09/2016 10:27
 • Ntông mit jông iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Tưs haox haz ndu njôngr…
 • 01/09/2016 14:52
 • Tsơưv shang uô ntêx, hur los sis uô kangz hnuz pêz têz qơưs tuên bôr tax tul, mas cxuô lênhx nênhs Viêtx Nam por lênhx tưs haox haz ndu njôngr tinh thânx Cach mangs hli Ziv haz Krêz têz qơưs 2/9.
 • Chôm chôm
 • 01/09/2016 14:49
 • Iz fangz tsư kangz, nux grê jinh jươngr ntâu viv muôx ntâu vitamin C, muôx đams, tros, canxi, săt..., chôm chôm tsinhv lo zôngv uô yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
 • Zangl car thênhx - zangv nox ntơưv nênhs M’nông
 • 25/08/2016 10:54
 • Car thênhx tuôx ntơưv têx trôngz saz, lo txar lul haz cơưv cxuô zangv chuôz zênhx hur tsêr. Zangl zos luz plơưr njil mol ntơưv car thênhx. Nênhs M’nông saiz zangl car thênhx zos sanv vâts muôx nux grê nhoz trông jôngr.
 • Chiênr binh Lâul K’Hungx ntâus ntêx
 • 25/08/2016 10:52
 • Shông 1958, zơưv K'Hungx (ZS 1941), hair nênhs M’nông, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) môngl uô linhr haz tâus tsangv ntơưv thangx tsangv Têi Nguên.
 • Blôngx mơ
 • 25/08/2016 11:02
 • Blôngx mơ muôx tsus az, langx khav, thanh nhiêts, sat trungx.
 • Tsưr ziv đơưk fuôk thangx cao su sâuv plâuz hâu
 • 23/08/2016 14:37
 • + Trox tsir ntông: Muôz mir njir trox tsir ntông (trox dưax, trox oliu, trox hươngr dương...) ntuz truô 1 kror pangx mas cxuôv thangx plâuz hâu lu thangx txix 2 – 3 phut. Xuôk têk los sis juôl njil ntâu jas cuôs thangx hlê.
 • Jâuz môngx tơi
 • 23/08/2016 14:37
 • Jâuz môngx tơi muôx protein, tsi tros; muôx thangx, canxi, photpho, kali, natri, vitamin A, B1, B2, C, E,… Jâuz môngx tơư khu iz cxa moz hur kangz nuôr:
<< <  68  69  70  71  72  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.