Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jâuz krưr
 • 27/10/2016 11:10
 • Jâuz krưr muôx yangx 90% đêx, protit, gluxit, xenluloza (tsât xơ), phôtpho, canxi…; chor vitamin tsuôs sưz txir lưs suôr, ntâu đuô 4 jas cax jôt, 3 jas kos zangx zưr, đhok trăngx têi; 100g jâuz krưr cxangz 50 calo.
 • Cxuôv hur chuôz zênhx zos tôngx
 • 27/10/2016 11:09
 • Chor chuôz zênhx zos tôngx tsuôs kas mir njir (lu plâus plăngr, lu trox…) mas muôz chor ntơư tsuô hur iz luz faz đêx shơư cuô xax phongx ru lus so hur saz si.
 • Jos Bux Dâp tuôr truôx nghêx ntul ntâuz txaix
 • 20/10/2016 10:22
 • Zơưv Điêuv Trơh, Tsưr jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) has pâuz: Nôngz nhôngs đhâu, lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư krêz ntâu lơp kra tôngx xur, ntul ntâuz mas kror tuôr tsês, phuôv tsangr net văn hoar ntul ntâuz txaix hur jos tưz muôx ntâu ndi trux.
 • Zơưv K’Troi, shông ntâu uô ar chi
 • 20/10/2016 10:24
 • Nôngz nhôngs đhâu, zơưv K'Troi (zus shông 1950), hair nênhs M’nông nhoz jos Ting Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsinhr phat hui vai tsox, tsưr ziv ntơưv nênhs ntâu shông hur uô nênhx chiax nhoz.
 • Tsưr ziv chia sơn tsi kruôr
 • 20/10/2016 10:20
 • Thâuv zôngv sơn hur thôngz tsi tâu tangs, tsuv bus ndâux thôngz ntuv nti. Thâuv khơưs tsês muôz khưz (ndâux thôngz tuôx hur, kangz thôngz tuôx sâuv). Uô li ntơư, sơn tsi kruôr li.
 • Tsơưz
 • 20/10/2016 10:17
 • Changr tsơưz zos iz zangv yuôx jông hênhr khu ntâu zangv moz sưs li tros o, moz trâuv, moz plơư jil, tso kuôr tơưr,… Hur kangz nuôr zos nux grê ntơưv changr tsơưz:
 • Luôv lơưl đêr
 • 13/10/2016 14:16
 • Luôv lơưl đêr njiv sur, muôx cuô, zos iz zangv ja vix hur uô ntâu zangv nox. Iz cxa jăngx yuôx khu moz ntơưv luôv lơưl đêr hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv nzuôr hur njêl yưz tsi tsư nhôngl, tsi blâuv
 • 06/10/2016 10:58
 • Muôz trak shôngz fuô njêl yưz: Hlôngr hlâu faik njêl yưz, zuôr muôz trak shôngz njê uô grax njêl yưz tsi tsư nhôngl. Nzuôr njêl yưz hur cuô njêr sur cuôs tangs cuô blâuv. (Nzuôr đêx txas njêl yưz los six tsư nhôngl).
<< <  69  70  71  72  73  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.