Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntông mit
 • 24/11/2016 15:11
 • Tsi tangs nux grê jinh jươngr, ntâu bôx phânx ntơưv ntông mit tsinhv jông yuôx. Hur kangz nuôr zos iz cxa yuôx khu moz ntơưv mit:
 • Khu poz cxang khuôz chix đangz muôx nux grê
 • 24/11/2016 15:11
 • Zos tsuv poz cxang njêl khuôz chix đangz haz tsi tâu môngs txus cơ sơv y têr khu, zuôr zôngv iz hur chor tsưr ziv khu poz cxang khuôz chix đangz hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv lơưr lâuv pos muôx grê
 • 18/11/2016 15:49
 • Lâuv pos zos côn trungx hav đangs jul hênhr tsuô tuôz nênhs. Zuôr tuô lâuv pos an toanx haz muôx nux grê hur kangz nuôr:
 • Tơưr civ fix
 • 18/11/2016 15:45
 • Iz cxa tsưr ziv pangz khu moz ntơưv tơưr civ fix li nuôr:
 • “Tsêr” uô gâux lâul ndăngs tinhr nhoz Nam Dong
 • 10/11/2016 14:51
 • 20 ntâu shông đhâu, zơưv Nông Thanh Hưu (zus shông 1950), hair nênhs Zir, nhoz jos Nam Tiênr, xar Nam Dong (Chư Jut) tưz uô haz muôx ntâu gâux lâul ndăngs tinhr pangz tsuô chor nênhs nhiav ndăngs tinhr, gâux then sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Mangz tâuz txax
 • 10/11/2016 14:47
 • Mor txir tâuz txax muôz shơư mor, yuôr chor li nôngz, changs, blôngx, mangz por lênhx zos yuôx. Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv khu moz ntơưv mangz tâuz txax:
 • Tsưr jos K’Binhx ntâus ntêx
 • 03/11/2016 16:46
 • Tix lâul K’Binhx (zus shông 1977), nênhs Max, nhoz jos SRê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos iz tus hur chor canr bôx jêx jos tiv zix lo pêx xinhv ndênhs nhiav, saiz hlu.
 • Pangx nhaix
 • 03/11/2016 16:37
 • Trơưs y hocx, pangx haz blôngx nhaix njiv haz kangz jiz, langx khav. Iz cxa jăngx yuôx muôz pangx nhaix khu moz hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv uô nti ceo 502 lu têk sai haz an toanx
 • 03/11/2016 16:37
 • 502 zos iz zangv ceo lu los six jông, lu lo ntông haz hlâu. Thâuv ceo lu têk mas tsi cach xưv lir los six zôngx ziv cuz nhiaz têk, hlê tơưr. Zos lu ceo 502, tsuv uô trơưs iz hur chor tsưr ziv nuôr:
<< <  68  69  70  71  72  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.