Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Iz cxa zangv nox pangz txu cxuôv hav ntơưv chơưr
 • 10/02/2022 09:04
 • + Uô ntêx zuôr hâuk chơưr nox gâuz kei đơưz keiz hâu sar; tâuv njuôz los sis hâuk chơưr tơưr tâuv njuôz; hâuk mir njir cuô kâuz, cuô txir lưs kâuz thangx njêr los sis nox cxuô zangv txir kâuz…
 • Điểu Noan tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr
 • 10/02/2022 09:08
 • Yênhx châuv shông lus nuôr, zơưv Ðiểu Noan (1967), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Boong, xar Ðăk N’Drung (Đăk Song) tsinhv tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx chia muôs trâu “nênhs zuôr hangx”.
 • Ja Tsaz, Đăk Nông muôx yangx 41.000 lênhx kruô tuôx uô si, su nhoz
 • 10/02/2022 09:09
 • Hur chor nuz hâur shông yaz 2022, xênhr Đăk Nông tưz tol yangx 41.000 lênhx kruô hur haz tov đrâu têz qơưs tuôx ndil uô si, su nhoz. Chor qơư uô si muôx ntâu kruô ndil uô si xưs li Pangl Tà Đùng nhoz hênhx Đăk Glong; Thangx tsangv uô si sinh thair Pơưk poz tsangs Đray Sap - Gia Long nhoz hênhx Krông Nô; Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên nhoz hênhx Đăk Song; tsangs Đăk Glun nhoz hênhx Tuy Đưc…
 • Đêx yuôx njuôz jông trâu đăngs jul chaix ntux no
 • 06/01/2022 10:50
 • + Cuô krar nhôngl: Krar nhông 20g cxôngr bleik, đại táo 10g tsi zuôr nôngz. Muôz hur si chox môngl tsâu hur thâur bul hâu ntuv, muô cxangz thangx njêr trơưs nhiav. Pangz tangr moz uô no, moz plăngz, mfâu plăngz nhur, têk tơư txas, phangx khu moz cêr uô pang…
 • Iz cxa đrox ntông cor cangv tangz sis lov zuôr tsuv pâuz
 • 30/12/2021 10:07
 • + Linh lan: Zangv đrox tsư kangz haz tsư kangz lu, tangz sis tangs nro cxuô kror sâuv tsoz đrox por lênhx lov. Linh lan muôx cuô lov hênhr yangx, tiv zix mas trâu đêr, mir haz nênhs. Nưl uô moz plăngz nhur haz uô jôir loans hoax đôngx plơưr, los sis uô tuôs trâu tsax cxu zâu.
 • Lov jêv ntưl caz khư Ðăk R’măng
 • 30/12/2021 10:11
 • Chor nuz jê tsaz, caz khư xar Đăk R’măng (Đăk Glong) ziv chôngz lov jêv, tangz sis chôngz hlo zos txix thâuv 8 tênhz txus muôx li 14 tênhz six hơưv nuz tsuv nhâtx cxuô tuânx. Tsi tangs pêx xinhv tuôx zuôr hangx huv bangx tol tsaz mas tsinhv muôx kruô nhoz đêz tuôx ndil, seiz tsinhz tas ntơưv caz phiên.
 • Chiênr binh Lâul tiêu biêuv hur cxiv tsang jêx jos yaz
 • 23/12/2021 10:07
 • Chi Hôxi thơưx Hôix chiênr binh Lâul binh Phạm Văn Bình (zus shông 1963) nhoz jos 1, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) zos nênhs tiêu biêuv hur phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz haz chuôz zis văn hoar ntơưv trôngx qơư.
 • Nghêx nhân H’Đin tuôr nghêx ntâuz txaix
 • 23/12/2021 10:06
 • Pus H’Đin (zus shông 1971), minhx cxưx M’nông nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos nghêx nhân tsinhr sir jul tuôr tsês nghêx ntâuz txaix.
 • Nghêx nhân hluôs Thị Tếch sir jul chox ntâuz txaix M’nông môngl đêz
 • 16/12/2021 09:34
 • Thị Tếch zus shông 1981, minhx cxưx M’nông nhoz jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lấp) tsinhr cuz saz trâu nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv zus minhx cxưx. Tsi tangs txơưx ntul cxuô zangv pangx ntâuz ntơưv nênhs M’nông, muôv tsinhv trâu saz cơưv shuv, cxangz ndê têk txơưx chia chox ntâuz txaix M’nông môngl đêz.
 • K’Ong – nênhs lâul cuz saz trâu hâux lưv
 • 16/12/2021 09:35
 • Nênhs lâul K’Ong (zus shông 1960), minhx cxưx Mạ nhoz jos R’Dạ, xar Quảng Khê (Đăk Glong) zos nênhs muôx côngz bê, ntâus ntêx cxuô phong tsox trôngx qơưs. Shông 1985, zơưv lo pux tuz nuôs tsang uô tsưr jos môngl txus shông 2018.
 • Cxangz jul hêx miênr jix thâuv hlôngr phuôz chuô
 • 16/12/2021 09:30
 • + Nox ntâu txir mangz txir ntông haz jâuz. Txir mangz txir ntông haz jâuz muôx ntâu yangx tsât tir tangr oxy hoar, vitamin haz khoangr tsât pangz cxangz jul hêx miênr jix taor laz, kos zangx zưr, quyt,kiwi njuôz, pangx jâuz njuôz, txir lưs kâuz, lê, txir tsơưz, txir pur lux, jâuz caiv, caiv xo-ăn, dưax…
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.