Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tinr ngươngr côngv Hùng Vương-Đăngs jul uô nênhx!
 • 07/04/2022 09:05
 • Txix thâuv “Tinr ngươngr côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ” lo UNESCO xair mênhx pêv trâu Janh mux Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl tiz nênhs (shông 2012), xangr lus ji sanv ntơưv côngx đôngx pêx xinhv Phú Thọ has jiêng haz tangs nro têz qơưs has tsongs tưz cxangz nde mênhx pêv. Cxuô jêx jos muôx ji tich cênhz tinr ngươngr côngv chor nênhs thuôx ntu đaix Hùng Vương tưz zov chênhr txus thưx hanhx ji sanv ntơưv zus trôngx qơư.
 • Đăk R’măng uô jông hâux lưv tu đăngs jul
 • 07/04/2022 09:40
 • Nhoz thangx tsangv nhoz tuz, hoz đêz, cêr kuôl Trung tâm y têr hênhx đêz mas 7 canr bôx, nhân viên ntơưv Tramx Y têr xar Đăk R’măng (Đăk Glong) tsinhr zov chênhr haz uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv. Uô ntêx, hur nôngz nhôngl muôx cangz moz Kang đơưz, cangz moz Covid-19, Tramx tưz cưv nhân viên môngl trâu chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz, thangx tsangv muôx moz chia kruôz ntuôl, tênhs phangx haz kra pêx xinhv tsưr ziv phangx, tangr cangz moz…
 • Jos văn hoar Krué
 • 31/03/2022 13:57
 • Jos Krué, xar Ðăk Nang (Krông Nô) muôx 195 tsêr, yangx 660 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 50%. Nôngz nhôngl đhâu, chi wiv, ban tưx cangr jos Krué zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô trơưs Jas kruôz hu “Tangs nro pêx xinhv côngv saz cxiv tsang luz nênhx văn hoar”; đênhr saz kuôl pux tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr, uô trơưs jông shang nhuôs muôx cêr hoaix…
 • Pux canr bôx đoanx trâu saz, ntâus ntêx nhoz xar Đăk R’la
 • 24/03/2022 10:54
 • Shông 2017 txus nuôr zos Phor Bí thư Đoanx xar Ðăk R’la (Ðăk Mil), muôv Mông Thị Linh, minhx cxưx Langl (zus shông 1995) tsinhr trâu saz, ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx ntơưv trôngx qơư. Chia cxiv tsang tsov cưv Đoanx, Hôix ziv nuz ziv phuôv tsangr, muôx jul tangs nro cxuô făngz, muôv tưz trâu saz nrar cơưv đhâu ntơưr bor, môngl cơưv lơp kra cxangz cưs cxênhx saz tsov cưv.
 • Tsuv cxiz chênhr tuôr tsês jos Buôr xar Tâm Thắng
 • 24/03/2022 10:55
 • Jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut) lo công nhênhx zos jos lâul hlo ntơưv nênhs Ê Đê nho Têi Nguên. Tangz sis nhis nuôr, jos lâul nuôr tangz tov muôx tinhx tsangx “lus nyangr” cuv vâts haz poz ntơưv chor tsêr ntêr truênx thôngr.
 • Tiv zix văn hoar Nduôr nhoz Nam Têi Nguên
 • 17/03/2022 14:04
 • Minhx cxưx nduôr sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông nhis nuôr muôx jê 12.000 lênhx nênhs. Tsir chor xênhr kâuv têz tuôx đrul saz xangr muôx luz nênhx jông đuô, chor nênhs ntơư tsinhv chox net văn hoar pus zơưs, pangz uô muôx ntâu đuô kho tangx văn hoar cxuô minhx cxưx ntơưv nuôr.
 • Cuz saz lus suôz đror ntơưv trăngx shôngz
 • 10/03/2022 10:54
 • Ntơưv chor trăngx shôngz, đhâu txaik têk txơưx ntơưv zus, tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Têi Nguên uô lo ntâu zangv nhax cus uô trâu nênhs mlôngl kâul saz lei. Chor nghêx nhân lo six txơưx thâuv xair trăngx shôngz, lâuv kror, khu, mlôngl njuôl… suô đror, chia muôz uô iz cê, iz luz trăngx shông muôx iz zagv suôz đror siz txơưr.
 • Đảng viên Lương Văn Duy trâu saz hur cxuô phong tsox trôngx qơư
 • 10/03/2022 10:56
 • Shông 2016, tix lâul Lương Văn Duy (zus shông 1993), minhx cxưx Nduôr nhoz jos Sa Ú, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) lo cêt nax Đảng thâuv tangz tov uô hâux lưv tuz trok ntơưv Cuân khu V. Thâuv uô tar tuz trok tror lus, shông 2018, lo chor đảng viên njênhk tsang uô phor bir thư chi bôx jos haz môngl côngv ntâu tsov cưv đoanx thêv hur jos xưs li Công an viên, hôix viên Hôix Nênhs kôngz…
 • Bí thư chi bôx H’Yon has cênhz uô
 • 03/03/2022 09:06
 • H’Yon (zus shông 1970) nhoz jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lâp) zos iz lênhx kuôl pux tiv zix, muôx côngz bê ntơưv trôngx qơư. Txix shông 2009, H’Yon lo tsang uô Bí thư chi bôx ntơưv jos Pi Nao. Zos nênhs trâu saz, tsach nhiêms ntâus ntêx trâu cxuô hâux lưv ntơưv jos, H’Yon lo pux tuz nhuôs njênhk nhiav.
 • Nênhs lâul K’Trơi-lo pêx xinhv nhiav
 • 03/03/2022 09:07
 • Txus jos Tinh Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) nul nênhs lâul K’Trơi (zus shông 1950), minhx cxưx M’nông lênhx tưs tưz pâuz viv zơưv tsinhr txangr jê, trâu saz hur cxuô hâux lưv cênhz Pêx xinhv.
 • Nênhs lâul Y Krắk-nênhs muôx côngz bê tiv zix
 • 24/02/2022 15:34
 • Zơưv Y Krắk (zus shông 1951), minhx cxưx M’nông nhoz jos Păng Sim, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos iz lênhx nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê lo pễ xinhv jêx jos njênhk nhiav. Zơưv tsinhr ntâus ntêx hur kruôz ntuôl Pêx xinhv tuôr truôx an ninh tsâts tưs, thanh niên txâus shông môngl uô tuz trok.
 • Điểu Thị Huế đảng viên năng đôngx, trâu saz
 • 24/02/2022 15:33
 • Điểu Thị Huế (zus shông 1989), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu N’Drung, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) zos đảng viên pux năng đôngx, trâu saz hur cxuô phong tsox trôngx qơư. Shông 2016, Điểu Thị Huế zos Chi hôix thơưx Hôix nênhs kôngz haz khuênr nông viên, uô phor tsưr jos.
 • Thị Oanh tiv zix hur hâux lưv hôix kuôl pux
 • 17/02/2022 10:23
 • Tsi tangs zos iz lênhx nênhs uô nox coz, Thị Oanh (shangz shông 1982) nhoz jos Mêra, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) tsinhv tiv zix hur hôix kuôl pux haz chor phong tsox trôngx qơư. Txix shông 2009, muôv tưz môngl uô hâux lưv haz lo njênhk tsang uô Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux ntơưv jos.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.