Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs cuz saz trâu nghêx truênx thôngr nhoz Quảng Tín
 • 02/06/2022 10:38
 • Pus zơưv Điểu M’Ring (zus shông1943) haz Thị Pút (zus shông1944) nhoz jos Đang K’Liêng, xar Quảng Tín (Ðăk R’lâp) tsỉnh seiz hluz, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr jông ntơưv nênhs M’nông. Đrul saz nhiav, zơưv Điểu M’Ring tsinhr tuôr tsês nghêx kraz cxuô chuôz zênhx sir zôngv hur tsêr xưs li cơưv, tơưz, vangz… ntơưv shôngz, ca rthênhx.
 • Điểu M’Bông, nênhs muôx côngz bê jos Đang Kliêng
 • 26/05/2022 10:37
 • Đrul tsưr ziv ntâu shông uô hâux lưv ntơưv ntâu zangv nuv, shông 2018, thâuv su hâux lưv ntơưv xar, zơưv Điểu M’Bông (zus shông 1950), minhx cxưx M’nông lo tsang uô Tsưr jos Đang Kliêng, xar Quảng Tín (Đăk R’lấp) txus nuôr.
 • Tsư kangz nzal mor blâuv xar ntơưv nênhs Nduôr
 • 26/05/2022 10:36
 • Thâuv muôx lêr hôix los sis tsuv mor côngv nuz tsaz, mor blâuv xar tangr tưs tưz tsuv muôx hur zangv mor blâuv ntâu zangv maux ntơưv nênhs Nduôr. Mor blâuv xar jông gâux haz tsư kangz, muôx grê puv tâu zos muôx txâus nox, bluô nux.
 • Tsôngv box cxuô minhx cxưx trơưs lus Lâul
 • 20/05/2022 17:09
 • Tsuv tinhx Hồ Chí Minh tsinhr tsês trâu tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Việt Nam saz hluz yangx plơưs. Tsuv tinhx Hồ Chí Minh has: “Zos côngv saz đâur tranh uô cê ntơưv tangs nro cxuô minhx cxưx, têz qơưs Việt Nam nhis nuôr lo đôcx lâpx, cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs lo phangx phuôv siz luôs đrul minhx cxưx Việt Nam, tangs nro por lênhx xưs li cưr tix hur iz tsêr tsi muôx kror cheis zangv tiz nênhs, lus has lơưv. Thâuv ntêx chor minhx cxưx chia lo đôcx lâps tsuv côngv saz, nhis nuôr chia tuôr truôx nênx đôcx lâps ntơư tsuv côngv saz đuô haz”.
 • Nghêx nhân H’ Dốt cuz saz lus tov chik ntul ntâuz
 • 20/05/2022 17:08
 • Nghêx nhân H’Dốt (zus shông 1974), minhx cxưx Mạ nhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) zos nênhs pâuz haz ntul ntâu zangv sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr xưs li taz, yo, qox, nangz…
 • Por vêv, tu, zor zux thiêur niên
 • 12/05/2022 15:39
 • Ðôix Thiêur niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh zos iz tsov cưv tsinhv hur chor phong tsox thiêur niên, zos lưx lươngs zor zux hur haz tov đrâu tsêr cơưv, zos lưx lươngs jưs bix ntơưv Ðoanx Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 • K’ Krơng, nênhs lâul lo pêx xinhv nhiav njênhk
 • 12/05/2022 15:38
 • Zơưv K’ Krơng (zus shông 1949), minhx cxưx Mạ, nhoz jos Ka La Yu, xar Quảng Khê (Đăk Glong) zos nênhs lâul tiv zix lo pêx xinhv njênhk nhiav, seiz hluz. Zơưv tsinhr môngl yangv, kruôz ntuôl Pêx xinhv côngv saz, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv muôx jul, tuôr truôx đrênhk an ninh tsơx tưx.
 • Kuôl pux jos Me Ra tuôr nghêx ntul ntâuz
 • 05/05/2022 14:55
 • Thâuv nhoz khôngz, thâuv đangs nuv lax têz tưz uô tar, ntâu kuôl pux nênhs M’nông jos Me Ra, xar Đăk R'tih (Tuy Đưc) tror kangz chênhr mangx nhoz tov chik ntul ntâuz. Tov tol tsêr, tix vi cuz saz lus ntơưv chor xur laz, njuôz, đuz… ntul tâu ntâu đeiv ntâuz txaix jông gâux tiv zix ntơưv nênhs M’nông.
 • Đăk Glong sir jul cxuôv đik muôl ntơưr
 • 05/05/2022 14:56
 • Ntơưv hênhx Ðăk Glong, tinhx tsangs đik muôl ntơưr tsinhv muôx ntâu, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Tov ntêx kror tsinhz sâuv, chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx Zor zux sir jul uô trơưs chor tsưr ziv cxuôv đik muôl ntơưr. Chor xar sâu saiz njuôl sâu bê, sox saiz tiz nênhs, kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs sâu bê tuôv cơưv lơp cxuôv đik muôl ntơưr.
 • Ji sanv "Shênhv đuôz tax đrăngs lax kangz trôngz hluôr tơưk”
 • 28/04/2022 11:47
 • Kror qơư ji sanv “Shênhv đuôz tax đrăngs lax kangz trôngz hluôr tơưk” thuôx xar Nâm N’đir (Krông Nô) zos iz hur kror qơư su thuôx 1 hur 3 ntu ju lix Công viên đias tsât Đăk Nông muôx bê hu “Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk”.
 • Krông Nô zov chênhr hâux lưv por vêv, tu nhuôs zâu
 • 28/04/2022 11:49
 • Uô trơưs Tơư kra xur 20 ntơưv Bôx Tsinhz chei haz Tsangz cxênhx 36 ntơưv Hênhx wiv Krông Nô lus tu, zor zux haz por vêv nhuôs zâu, chor chei ntơưv nhuôs zâu sâuv thangx tsangv tưz lo kra uô txâus, huv.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.