Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr phôngv shông lâul ntơưv nênhs Mạ
 • 07/07/2022 14:19
 • Phôngv shông lâul zos iz hur chor nghi lêr truênx thôngr zov chênhr ntơưv nênhs Mạ, ndu txus txax njil shang, tu zus ntơưv nav txir trâu tuz nhuôs. Trơưs nênhs Mạ mas iz tus nhuôs tsuôl tâu iz jas tsov cưv phôngv shông lâul trâu nav txir. Viv li, iz lênhx tuz zuôr tsov cưv jiêng los sis chor tuz tox tsongs tsuv cưv phôngv shông lâul trâu nav txir iz jas.
 • Nênhs tuôr tsês nênhr hur đrôngl pangx đăngx
 • 30/06/2022 17:18
 • Zơưv Đinh Công Chác, minhx cxưx Mênhx Jênhx, zus shông 1950 nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 6, phươngx Nghĩa Trung (đrôngl Gia Nghĩa) muôx ntâu thanhx tich saz hur cxuô jas hôix siz tưrtuô nênhr cxênhx hênhx, xênhr. Chor ntơưr kruôs cênhz chor hui chương cuz, nhiax lo đai hur tsêr zos por thơưx uô puv saz nhiav lus môn tuô nênhr, tuôr tsês net jông văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Mênhx Jênhx.
 • Pêx xinhv Đăk Nông lo seiz cheix zang câus sâuv pangs Tà Đùng
 • 30/06/2022 17:20
 • Hur 2 nuz 25-26/6, ntơưv Thangx tsangv uô si sinh thair Tà Đùng, xar Đăk Som (Đăk Glong) tưz muôx Jaiv cấu zang Tà Đùng- Đăk Nông krêz đangr siz tsinhz cup Phú Cường shông 2022 zos Sơv Văn hoar-Thêv thos & Ju lix xênhr Đăk Nông cênhz đrul Công ti Côv phênhx ju lix haz jix vus Phú Cường Tourist, Công ti Côv phênhx Ju lix haz Thêv thos Việt Nam tsov cưv.
 • Đăk Buk So sir jul cxiv tsang jêx jos yaz
 • 30/06/2022 17:21
 • Xar Ðăk Buk So (Tuy Ðưc) muôx li 3.550 tsêr, đrul yangx 12.750 lênhx nênhs; muôx 17 minhx cxưx côngv uô nênhx nhoz, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư txir muôx 9,6%. Shông 2011, uô trơưs tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, đrul phương châm “Zôngx ziv uô ntêx, phiv liv uô kangz”, trôngx qơư tưz muôx ntâu sir jul hur hlôngr pâur cơ câur uô nox uô hâuk, phuôv tsangr hax tângx cơ sơv haz lo ntâu cêt cuav jông.
 • Tsêr Y têr xar Ðăk Drông zov chênhr tu đăngs jul pêx xinhv
 • 22/06/2022 17:39
 • Tsêr Y têr xar Ðăk Drông (Cư Jut) muôx 7 canr bôx, nhân viên; hur ntơư, muôx 1 bac sir. Nôngz nhôngl đhâu, Tsêr y têr tsinhr uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv, hur ntơư zov chênhr txus chor nênhs muôx moz zos chuôz zis pluôl, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, nhuôs zâu hur kangz 6 shông haz chor nênhs chinhr sach sâuv thangx tsangv.
 • Cxiv tsang chuôz zis truôx - tsôngv langx hanhx phuc
 • 22/06/2022 17:42
 • Nhis nuôr, chuôz zis Việt Nam tangz tov tâu cxiv tsang, tuôr tsês haz phuôv tsangr đrul chor gre nhân văn nde trux trơưs tiêu chir: Nox tsaau nangr xur, nde trux, hanhx phuc sâuv cơ sơv uô trơưs chei phangx phuôv siz luôs ntơưv pux zơưs haz chei nhuôs zâu.
 • Bor chir tsinhr môngl cênhz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 17/06/2022 14:32
 • Môngl đhâu 18 shông phuôv tsangr, chor nênhs uô bor nhoz xênhr Đăk Nông tsinhr sir jul chia xang xur mông kruôz ntuôl, pangz mangx jông yangx trâu ntu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr. Bor chir zos qox tuôv, cênh xur mông jông hlo; kruôz ntuôl huv six chor chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, nênhs jông, tsưr ziv uô jông, chor mô hinhx uô nox uô hâuk, uô luôv coz môngl txus tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Ndu lix 2 jas hâuk vitamin A trâu nhuôs zâu iz shông
 • 17/06/2022 14:30
 • Vitamin A muôx vai tsox zov chênhr yangx trâu đăngs jul haz phuôv tsangr chê rnênhs ntơưv nhuôs zâu. Nhuôs zuô tsi txâus vitamin A khênhx tsi khênhr hluz, khênh rhov mangl cangz moz, kror muôl plôngx haz tsinhv dik muôs tangs iz siv nênhx.
 • Nâm N’Jang zov chênhr cxiv tsang cêt câur hax tângx jêx jos
 • 17/06/2022 14:31
 • Chor shông đhâu, xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) tưz kruôz hu Pêx xinhv yưv công tsês angr haz trâu saz kruôz hu pênhr ntơưv chor tsangz cxênhx đâux tư cxiv tsang jêx jos yaz chia cxiv tsang chor công trinhx thiêt iêur xưs li cêr môngl lus jêx jos, pangx tênhz têz qơưs, tsêr cơưv, tsêr khu moz, thuiv lơix… pangz mangx nhu câux phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv.
 • Nênhs lâul jêx jos K’Greo - ntâu shông nênhs jông
 • 09/06/2022 16:42
 • Nênhs lâul jêx jos K’Greo, minhx cxưx M’nông nhoz jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong) shông nuôr muôx 83 shông, tưz muôx yangx 30 shông uô hâux lưv nhoz ntâu kror qơư xưs li: tsưr jos, Tsuv tinhx Măx tsânx xar, Hôix tsưr thâx laz…
 • Jos văn hoar Bu P’Râng 1
 • 09/06/2022 16:43
 • Jos Bu P’Râng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx 88 tsêr, đrul yangx 300 lênhx nênhs, tiv zix mas zos nênhs M’nông. Chor shông đhâu, cênhz đrul zov chênhr đâux tư ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, pêx xinhv nhoz ntơưv nuôr tưz sir jul nde trux chia cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv bluô nux, yênhx jos văn hoar.
 • Cxiz chênhr yangz shuv trâu shuv xinhz thi cơưv tangs cxênhx III
 • 09/06/2022 16:44
 • Jas thi cơưv tangs THPT têz qơưs shông 2022 uô txix trâu nuz 7 - 8/7. Tangs nro xênhr Ðăk Nông muôx 6.876 thir sinh đăng cir thi. Hur ntơư, muôx 6.583 thir sinh chor khôir tsêr cơưv THPT, 293 thir sinh tưx zo; 1.583 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Kruôz ntuôl phangx, tangr box lưx chuôz zis, siz zuôr nzur
 • 02/06/2022 10:39
 • Hur chor nuz 23, 24 haz 29/5/2022, Hôix LHPN xênhr Đăk Nông cênhz đrul chor hênhx Tuy Ðưc, Ðăk Glong, Krông Nô tsov cưv Tsangz cxênhx Kruôz ntuôl phangx, tangr box lưx chuôz zis, phangx, tangr siz zuôr nzur haz siz zuôr cxênhz jê trox nyangr trâu kuôl pux haz txir nênhx nênhs Môngz.
 • Côngv têk hlôngr txangr tsât lươngs môi trươngx
 • 02/06/2022 10:41
 • Nuz Môi trươngx kangz ntux 5/6/2022 lo Tsangz cxênhx Môi trươngx liên hơx cuôr (UNEP) kruôz hu đrul chuv đêx “Tsuôs iz luz kangz ntux”, chia xang muôx kangz hâu xur mông côngv cxiv tsang truôx đrênhk, huv trâu thiên nhiên, ntâu zangv sinh hocx haz tangr tir hlôngr pâur phuôz chuô đhâu chor chinhr sach, hoax đôngx til môngl txus luz nênhx njuôz đuô, hur saz đuô.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.