Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sir jul bangx trâu shông cơưv yaz
 • 31/08/2022 16:45
 • Shông cơưv yaz 2022 – 2023, tangs nro xênhr nhangx xangv muôx 174.959 shuv xinhz. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 56.130 lênhx, cxangz muôx 700 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx.
 • Cư Jut sir jul cxiv tsang hênhx jêx jos yaz
 • 23/08/2022 20:57
 • Uô kangz 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Cư Jut tưz muôx 7/7 xar tâu huv jêx jos yaz haz thix trânr Ea T'ling tâu công nhênhx đô thix zangv 4. Tangs nro hênhx tưz tâu chor cêt cuav nto bê lus cinh têr-tsôngv langx, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv nuz ziv tâu jông, jêx jos yaz ziv nuz ziv hlôngr yaz.
 • Đăk Wer sir jul tâu jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2025
 • 18/08/2022 21:39
 • Xar Ðăk Wer (Ðăk R’lâp) muôs angr tưx nhiên 4.572 ha. Xar muôx 9 joss haz 1 bon, đrul 2.328 tsêr, muôx li 9.412 lênhx nênhs, 16 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. Uô kangz tâu huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk Wer tangz tov sir jul cxangz nzir chor tiêu chir, sir jul tâu NTM nâng cao trâu shông 2025.
 • Shông nuôr, Nam Xuân sir jul uô tar jêx jos yaz
 • 10/08/2022 06:15
 • Xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 9 jos đrul 1.843 tsêr haz 8.119 lênhx nênhs, 9 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. 10 shông nuôr, xar tưz hu tâu yênhx châu vtiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv ntâu nhiax chuôz tangv, yênhx puô nuz công, tsês angr đrul Têz qơưs cxiv tsang chor công trinhx, hax tângx lus cêr môngl lus, tsêr cơưv, tsêr văn hoar…
 • Yaz khir maux yo njuôz tinhs nguêns
 • 04/08/2022 15:14
 • Cheix ntux cuz njuôz zos iz hur chor hoax đôngx cheix ntux cuz muôx grei ntơưv sinh viên tinhx nguêns. Chor hoax đôngx chiênr jix cheix ntux cuz njuôz viv luz nênhx côngx đôngx muôx grei tsôngv langx haz tinhr nhân văn tiv zix.
 • Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Chu
 • 28/07/2022 16:31
 • Nênhs Chu zos iz hur 40 zangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xênhr Đăk Nông; muôx ntâu zangv xưs li: Chu Laz, Chu Nhiax, Chu Lô Gangx, Chu Thanh Y... Nênhs Chu tox tsongs ntâu nhoz chor hênhx Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk Glong. Ntơưv nuôr, lơưr tsi tangs zov chênhr uô nox uô hâuk mas tsinhv tuôr tsês phong tux, tox cuanr, lus hais, bê ntơưr haz khâuz ndơưk truênx thôngr.
 • Bí thư chi bôx cênhz đreiv jêx jos M’nông
 • 28/07/2022 16:32
 • Đhâu 12 shông uô Bí thư Chi bôx Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp), đảng viên Vũ Quang Nghĩa tsinhv tsinhr năng đôngx, sir jul trâu cxuô hoax đôngx, phong tsox ntơưv jos. Đrul muôx côngz bê haz ntâus ntêx ntơưv zus, zơưv chox grul chor cxuô lênhx đảng viên haz pêx xinhv sir jul, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv hlôngr yaz.
 • Chiênr binh Lâul Cư Jut côngv saz, siz pangz ndê trux
 • 22/07/2022 10:43
 • Hôix chiênr binh Lâul (CCB) hênhx Cư Jut muôx yangx 3.150 hôix viên sinh hoax ntơưv 34 chi hôix. Nôngz nhôngl đhâu, cxuô cxênhx hôix chiênr binh Lâul hênhx Cư Jut tsinhr côngv saz, phat hui hur đăngs jul, tinh thânx tưx lưx tưx cươngx siz pangz txu pluôl truôx đrênhk haz iz trux uô bluô nux.
 • Nuz cheix su ntux cuz ntơưv nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos
 • 22/07/2022 10:41
 • Cheix su ntux cuz lus, nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos tsi muôx qơư uô si ntâu, hiênx đaix xưs li chor nhuôs zâu nhoz đrôngl. Tangz sis, nax nuz chor cưr tưz muôx chor yangr uô si cor cangv, an toanx haz muôx jul xưs li ndơưk bongr, tso diều, đha hluô… Iz făngz ntơư, iz cxa cưr zâu tsinhv pangz vangx tsêr muôs zuôr hangx, uô vêv xinhz, cơưv shuv cheix su ntux cuz… Chor cưr, ntơư zos yangr uô si muôx ntâu lov jêv, hanhx phuc cênhz luz nênhx nax nuz ntơưv iz făngz chor nênhs cxênhz jê, chuôz zis, fôngx zưl, chia nuz su cheix ntux cuz jông, muôx kangz hâu đuô.
 • CCB Lương Đức Long phat hui nênhs jông
 • 22/07/2022 10:42
 • Shông 1973, zơưv Lương Đức Long (zus shông 1952), minhx cxưx Zir, xênhr Cao Bằng, môngl uô tuz trok ntơưv tiêuv đoanx 1, cuân đoanx 3, sư 3F1 nhoz Đồng Nai. Kangz shông 1974 zơưv môngl côngv chiênr jix gia Têi Nguên, zaiv phongr Buôn Ma Thuột. Uô kangz zaiv phongr Buôn Ma Thuột, zơưv tâu chox lus Tsêr cơưv Lục Quân 2, nhoz xênhr Đồng Nai uô hâux lưv txus shông 1980 tror lus tsêr. Uô kangz ntơư, zơưv hlang môngl uô hâux lưv ntơưv nganhx Giao thông Vânx taiv uô hâux lưv txus shông 2005 su lâul.
 • Zov chênhr, tu luz nênhx trâu thanh niên xung phong lâul
 • 14/07/2022 22:48
 • Hôix thanh niên xung phong (TNXP) âux xênhr nhis nuôr muôx 1.394 hôix viên. Shông 2022, Hôix phat đôngx chor phong tsox siz lưr đrul chuv đêx “Côngv saz cxiv tsang tsov cưv Hôix muôx jul tangs nro cxuô făngz; phat hui vai tsox nhân chưngr lus đruôl uô cê viv siz hluz đôngx đôix; năng đôngx sangr tos pangz đăngs jul viv côngx đôngx-tsôngv langx; cxiz chênhr phong tsox thanh niên xung phong lâul uô cinh têr”.
 • Thương binh Nông Văn Dung uô nênhx shir phangz, muôx jul
 • 14/07/2022 22:46
 • Shông 1966, zơưv Nông Văn Dung (zus shông 1949) môngl uô tuz trok ntơưv xênhr. Uô kang ntơư uô hâux lưv trinh sat ntơưv yangr trok xênhr Quảng Nam, Quảng Ngãi haz Kon Tum. Kangz shông 1967, tangz tov tâus cê rmôngl uô hâux lưv têk mangl nênhs fêv jur cêr, laiv bôngs napan (zangv bống chik) uô trâu zơưv mangl trâuk moz nhangr, tsuv lus thangx qơư an toanx chia khu moz.
 • Jangv tinhr hinhx thưc hur tuôr tsês văn hoar minhx cxưx
 • 07/07/2022 14:20
 • Nôngz nhôngl đhâu, iz cxa tsưr ziv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr ntơưv nganhx Văn hoar haz ntơưv cxênhx cuênx tsinhv muôx tinhr hinhx thưc, tsi tâu môngl trâu hur luz nênhx tsinhz tas ntơưv pêx xinhv, tsi tâu zos hoax đôngx tưx thâu ntơưv côngx đôngx mas tsi tâu truôx.
 • Pux canr bôx nênhs Môngz năng đôngx
 • 07/07/2022 14:18
 • Nhis nuôr, muôv Hờ Thị Ly, minhx cxưx Môngz zos Thơưx Ban Măts trâns, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux, Bí thư Chi đoanx jos Tân Lập, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc). Đrul vai tsox ntơưv zus, muôv trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr; kruôz ntuôl, đênhr saz tix vi kuôl pux shang nhuôs nhuôs muôx cêr hoaix chia muôx six nhôngl uô nox uô hâuk, tu chuôz zis, zus tuz nhuôs cơưv ntơưr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.