Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thuận Hạnh sir jul cuôs tâu xar jêx jos yaz nâng cao
 • 30/12/2022 15:36
 • Xar Thuận Hạnh (Đăk Song) muôx 17,4 km cêr đriv cênhz Campuchia, đrul angr tưx nhiên 7.343 ha; zos 11 luz jos, 2.617 tsêr đrul 9.800 lênhx nênhs, 13 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê. Tâu công nhênhx huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2019, Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx hur xar txuôl nzir sir jul cxiv tsang haz uô tar NTM nâng cao trâu shông 2025.
 • Nênhs kôngz jos Ðắk Lang shir phangz viv muôx pangx tênhz
 • 30/12/2022 15:40
 • Jos Đăk Lang, xar Quảng Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 360 tsêr nênhs nhoz tsi tox tsongs. Thâuv ntêx, ntâu tsêr nênhs tưx changz hluô pangx tênhz lus sir zôngv, viv đêz, pangx tênhz tsi txâus nhu câux sir zôngv ntơưv pux tuz nhuôs. Zos li, nganhx Pangx tênhz kror nhis đâux tư cxiv tsang haz muôz lus sir zôngv công trinhx pangz pangx tênhz jos Đăk Lang; đap ưngr nhu câux sinh hoax, uô nox trâu ntâu tsêr pêx xinhv. Công trinhx thuôx Jưs anr pangz mangx tênhz jêx jos xênhr Đăk Nông, đêz muôx 2 km, pangz pangx tênhz trâu yangx 70 tsêr pêx xinhv ntơưv jos.
 • Bangx Tsaz trâu nênhs pluôl, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 30/12/2022 15:41
 • Kra uô phong tsox “Tsaz Nhân air” Tsaz Mir shông – shông 2023, chor cơ cuan, joanh nghiêx, tsêr saz jông haz cxuô cxênhx Pêx xinhv phat hui truênx thôngr côngv saz, siz hluz, siz pangz nênhs pluôl, nênhs uô nênhx txov nhev, tsôngv box DTTS, nênhs zôngx ziv mangl pôngz saz… tâu lov jêv shông yaz, tok Tsaz lâul ntơưv minhx cxưx.
 • Tiv zix ji vơx lâul hur kror tsuô trôngz hluôr tơưk
 • 30/12/2022 15:42
 • Hur khuôn khôv Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV20) uô trâu ntơưv Đăk Nông txix nuz 21-26/11, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr tưz muôx triênv lamr shênhv đuôz “Cix cuan trôngz hluôr tơưk haz Kror tsuô trôngz hluôr tơưk”.
 • Lov jêv ntưl Caz phiên ntâu maux minhx cxưx Môngz
 • 30/12/2022 15:43
 • Cênhz đrul phuôv tsangr ntơưv chor Trung tâm Thương mại haz Jix vus, caz hâur pâuk nhoz thanhx thix mas thangx tsangv jêx jos, nhoz tuz, chor caz phiên pangz pêx xinhv muôs zuôr hangx huv zôngx ziv.
 • Tuy Ðưc ntâu zangv pangz hlang đhâu pluôl
 • 22/12/2022 15:01
 • Hênhx Tuy Ðưc nhis nuôr muôx 6 xar đrul 73 luz jos; 23 zangv minhx cxưx uô nênhx nhoz, hur ntơư tsôngv bo xminhx cxưx nếnh tsơưs muôx 5.482 tsêr đrul 27.892 lênhx nênhs, txir yangx 43%. Tangs nro hênhx muôx jê 60.000 ha angr kôngz lông; kôngz công nghiêx txir 80% tangs nro kôngz lông cxuô zangv.
 • Tuy Ðưc sir jul cxiv tsang jêx jos yaz
 • 15/12/2022 09:51
 • Hênhx Tuy Ðưc muôx 6 xar đrul jê 14.780 tsêr haz muôx li 66.000 lênhx nênhs, ntâu zangv minhx cxưx nhoz uô cê xưs li M’nông, Zir, Môngz…
 • N’Trang Lơng: Thơưx đaiv qix tir Pháp nhoz Tây Nguyên
 • 08/12/2022 09:40
 • N'Trang Lơng, nênhs M'nông Biêt (1870 - 1935), ntơưv jos Bu Par, đrăngs kangz trôngz Drôn, nhis nuôr thuôx hênhx Tuy Ðưc. Shông 1910, Thưx jân Pháp ntâus tuôx, phuôz, tuô tiz nênhs ntơưv chor jêx jos nênhs M'nông zơưv kuz qơư. Pux haz tus nhuôs nxai zơưv N'Trang Lơng tưz mangl lơưr tuô.
 • Nâm N’jang sir jul uô tar xar jêx jos yaz nâng cao shông 2025
 • 01/12/2022 10:27
 • Xar Nâm N’jang (Ðăk Song) muôx angr tưx nhiên 16.478,67 ha; muôx 8 luz jos, đrul 3.110 tsêr, 12.798 lênh xnênhs, 13 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê. Tâu công nhênhx huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx xar Nâm N’jang txuôl nzir sir jul cxiv tsang haz uô tar NTM nâng cao trâu shông 2025.
 • Nênhs kôngz Nam Xuân trâu saz uô nox uô hâuk, cxiv tsang jêx jos yaz
 • 24/11/2022 13:54
 • Hôix Nênhs kôngz xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 9 chi hôix, 596 hôix viên đrul tangs nro angr uô nox yangx 3.300 ha. Tâu pangz mangx ntơưv hôix nênhs kôngz cxuô cxênhx, sir jul ntơưv tus khênhx haz tinh thânx côngv saz siz pangz uô nox mas luz nênhx ntơưv chor hôix viên ziv nuz ziv phuôv tsangr, pangz mangx trâu ntu cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv trôngx qơư.
 • Ðăk R’lâp baov đamv đêx txuôk kôngz ntux cuz
 • 17/11/2022 10:09
 • Hênhx Ðăk R’lâp nhis nuôr muôx yangx 37.600 ha kôngz lông cxuô zangv xưs li cax phê, phưx txoz, cao su, điều haz cxuô zangv ntông nox txir cxuô zav, kông công nghiêx lur nôngz nhôngl. Tangs nro hênhx muôx 40 công trinhx pangs đêx, hur ntơư 31 pangs ntiv đêx, 9 pangs tâur pur.
 • Nuz hôix Ðaix đoanx cêt tangs minhx cxưx ntơưv Ðăk Ha
 • 17/11/2022 10:08
 • Nuz 12/11, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsov cưv Nuz Đaix đoanx cêt tangs tangs minhx cxưx tuôx côngv muôx yênhx puô lênhx nghêx nhân, hlôngr njêx muôl 26 zangv minhx cxưx cưr tix tangz tov uô nênhx nhoz 8 luz jêx jos sâuv thangx tsangv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.