Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lov jêv ntưl chor hoax đôngx tol txaik Đaix hôix đaix biêuv Đoanx xênhr
 • 22/09/2022 17:53
 • Ðaix hôix đaix biêuv Ðoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Ðăk Nông jas tiv IV, ntu 2022 - 2027 zuôr uô trâu hur 02 nuz 21 -22/9/2022 ntơưv Trung tâm Hoax đôngx Thanh thiêur nhi xênhr Ðăk Nông. Ðaix hôix muôx 200 đaix biêuv tsênhv tuôx ntơưv 261 tsov cưv cơ sơv Ðoanx, hlôngr muôl trâu yangx 31.000 đoanx viên haz yang 157.000 thanh niên tangs nro xênhr.
 • Cư Jut sir jul phangx, tangr sôt xuât huyết
 • 14/09/2022 09:20
 • Trơưs Trung tâm Y têr hênhx Cư Jut, hur 6 hli hâur shông 2022, tinhx hinhx cangz moz sôt xuât huyết sâuv thangx tsangv hênhx phuôv vangv ntâu, muôx, cil ntơưv iz cxa xar Nam Dong, Ea Pô, thix trânr Ea T'ling. Xangv txus nuz 20/7, Cư Jut muôx yangx 133 ca moz đrul 16 jêl moz ntơưv 6 xar, thix trânr.
 • Đăk Som trâu saz tu đăngs jul trâu pêx xinhv
 • 14/09/2022 09:19
 • Nhoz thangx tsangv tuz, đêz, cêv kuôl Trung tâm Y tế hênhx đêz yangx mas 6 canr bôx, nhân viên ntơưv Tsêr Y têr xar Ðăk Som (Ðăk Glong) tsinhr trâu saz uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv. Nôngz nhôngl đhâu, Tsêr khu moz tưz cưv nhân viên môngl tsi tsês chor thangx tsangv nhoz tuz-đêz, chor thangx tsangv pêx xinhv nhoz chia kruôz ntuôl, kra pêx xinhv txưr ziv phangx, tangr moz, tênhs văc xin phangx moz…
 • Sir jul bangx trâu shông cơưv yaz
 • 31/08/2022 16:45
 • Shông cơưv yaz 2022 – 2023, tangs nro xênhr nhangx xangv muôx 174.959 shuv xinhz. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 56.130 lênhx, cxangz muôx 700 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx.
 • Cư Jut sir jul cxiv tsang hênhx jêx jos yaz
 • 23/08/2022 20:57
 • Uô kangz 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr, hênhx Cư Jut tưz muôx 7/7 xar tâu huv jêx jos yaz haz thix trânr Ea T'ling tâu công nhênhx đô thix zangv 4. Tangs nro hênhx tưz tâu chor cêt cuav nto bê lus cinh têr-tsôngv langx, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv nuz ziv tâu jông, jêx jos yaz ziv nuz ziv hlôngr yaz.
 • Đăk Wer sir jul tâu jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2025
 • 18/08/2022 21:39
 • Xar Ðăk Wer (Ðăk R’lâp) muôs angr tưx nhiên 4.572 ha. Xar muôx 9 joss haz 1 bon, đrul 2.328 tsêr, muôx li 9.412 lênhx nênhs, 16 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. Uô kangz tâu huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk Wer tangz tov sir jul cxangz nzir chor tiêu chir, sir jul tâu NTM nâng cao trâu shông 2025.
 • Shông nuôr, Nam Xuân sir jul uô tar jêx jos yaz
 • 10/08/2022 06:15
 • Xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 9 jos đrul 1.843 tsêr haz 8.119 lênhx nênhs, 9 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. 10 shông nuôr, xar tưz hu tâu yênhx châu vtiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv ntâu nhiax chuôz tangv, yênhx puô nuz công, tsês angr đrul Têz qơưs cxiv tsang chor công trinhx, hax tângx lus cêr môngl lus, tsêr cơưv, tsêr văn hoar…
 • Yaz khir maux yo njuôz tinhs nguêns
 • 04/08/2022 15:14
 • Cheix ntux cuz njuôz zos iz hur chor hoax đôngx cheix ntux cuz muôx grei ntơưv sinh viên tinhx nguêns. Chor hoax đôngx chiênr jix cheix ntux cuz njuôz viv luz nênhx côngx đôngx muôx grei tsôngv langx haz tinhr nhân văn tiv zix.
 • Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Chu
 • 28/07/2022 16:31
 • Nênhs Chu zos iz hur 40 zangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xênhr Đăk Nông; muôx ntâu zangv xưs li: Chu Laz, Chu Nhiax, Chu Lô Gangx, Chu Thanh Y... Nênhs Chu tox tsongs ntâu nhoz chor hênhx Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk Glong. Ntơưv nuôr, lơưr tsi tangs zov chênhr uô nox uô hâuk mas tsinhv tuôr tsês phong tux, tox cuanr, lus hais, bê ntơưr haz khâuz ndơưk truênx thôngr.
 • Bí thư chi bôx cênhz đreiv jêx jos M’nông
 • 28/07/2022 16:32
 • Đhâu 12 shông uô Bí thư Chi bôx Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp), đảng viên Vũ Quang Nghĩa tsinhv tsinhr năng đôngx, sir jul trâu cxuô hoax đôngx, phong tsox ntơưv jos. Đrul muôx côngz bê haz ntâus ntêx ntơưv zus, zơưv chox grul chor cxuô lênhx đảng viên haz pêx xinhv sir jul, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv hlôngr yaz.
 • Chiênr binh Lâul Cư Jut côngv saz, siz pangz ndê trux
 • 22/07/2022 10:43
 • Hôix chiênr binh Lâul (CCB) hênhx Cư Jut muôx yangx 3.150 hôix viên sinh hoax ntơưv 34 chi hôix. Nôngz nhôngl đhâu, cxuô cxênhx hôix chiênr binh Lâul hênhx Cư Jut tsinhr côngv saz, phat hui hur đăngs jul, tinh thânx tưx lưx tưx cươngx siz pangz txu pluôl truôx đrênhk haz iz trux uô bluô nux.
 • Nuz cheix su ntux cuz ntơưv nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos
 • 22/07/2022 10:41
 • Cheix su ntux cuz lus, nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos tsi muôx qơư uô si ntâu, hiênx đaix xưs li chor nhuôs zâu nhoz đrôngl. Tangz sis, nax nuz chor cưr tưz muôx chor yangr uô si cor cangv, an toanx haz muôx jul xưs li ndơưk bongr, tso diều, đha hluô… Iz făngz ntơư, iz cxa cưr zâu tsinhv pangz vangx tsêr muôs zuôr hangx, uô vêv xinhz, cơưv shuv cheix su ntux cuz… Chor cưr, ntơư zos yangr uô si muôx ntâu lov jêv, hanhx phuc cênhz luz nênhx nax nuz ntơưv iz făngz chor nênhs cxênhz jê, chuôz zis, fôngx zưl, chia nuz su cheix ntux cuz jông, muôx kangz hâu đuô.
 • CCB Lương Đức Long phat hui nênhs jông
 • 22/07/2022 10:42
 • Shông 1973, zơưv Lương Đức Long (zus shông 1952), minhx cxưx Zir, xênhr Cao Bằng, môngl uô tuz trok ntơưv tiêuv đoanx 1, cuân đoanx 3, sư 3F1 nhoz Đồng Nai. Kangz shông 1974 zơưv môngl côngv chiênr jix gia Têi Nguên, zaiv phongr Buôn Ma Thuột. Uô kangz zaiv phongr Buôn Ma Thuột, zơưv tâu chox lus Tsêr cơưv Lục Quân 2, nhoz xênhr Đồng Nai uô hâux lưv txus shông 1980 tror lus tsêr. Uô kangz ntơư, zơưv hlang môngl uô hâux lưv ntơưv nganhx Giao thông Vânx taiv uô hâux lưv txus shông 2005 su lâul.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.