Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương - Nau dăng tâm nau rêh dŭt hô!
 • 07/04/2022 09:05
 • Ntơm gĕh "Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ" dơi UNESCO kơp jêng Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể mpơl măt bơh lam ăp kon bu nuyh (năm 2012), nau gĭt di sản tâm bon lan bu nuyh Phú Thọ lah êng n'hanh lam bri dak lah ndrel dơi hao tay. Tâm nĕ gĕh ăp bon lan gĕh di tích tâm r'nglăp đah nau way kah gĭt ăp bu nuyh ta năm khay Hùng Vương lĕ trĕng tât ta nau pah kan di sản tâm n'qual.
 • Dak R'măng pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan
 • 07/04/2022 09:40
 • Ta ntŭk ngai, ntŭk vêch, nglai đah Trung tâm y tế n'qual nĕ 7 nuyh kan bộ, bu nuyh kan bơh Trạm Y tế xă Dak R'măng (Dak Glong) uănh kh'lay nau kan n'hanh pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan. E hŏ gĕh nau ji, jêh gĕh nau ji tưp Bạch hầu, nau ji tưp Covid-19, Trạm lĕ đă bu nuyh kan hăn tât ta ntŭk rêh bon lan, ntŭk gĕh nau ji tưp gơi mbơh, n'tâp dak si n'jrăng n'hanh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp...
 • Bon gĕh nau way Krué
 • 31/03/2022 13:57
 • Bon Krué, xă Dak Nang (Krông Nô) gĕh 195 r'năk sa, rlau 660 bu nuyh, r'noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 50%. Tâm ăp năm lĕ lăn, chi ủy, m'bŭch kan mât uănh bon Krué uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan bư tĕng Ntil nau jă kan "Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way"; n'hưch jă oh nur mât mray nau vâng tanh kăl e, pah kan uĕh nau kan mô dơi bă kon âk...
 • Bu ur cán bộ đoàn lĕ nuih n'hâm tâm nau kan, gĕh nau pah kan uĕh xã Dak R'la
 • 24/03/2022 10:54
 • Ntơm năm 2017 tât abaơ lah Groi Bí thư Ðoàn xă Dak R'la (Dak Mil), yuh Mông Thị Linh, bu nong Nùng (deh năm 1995) lĕ nuih nhâm tâm nau pah kan, lĕ nuih tâm ăp ntil nau kan tâm xă. Gơi ndâk njêng ntŭk kan Ðoàn, Phung kan lơ nar lơ hao nâp phĭt, yuh mô rlu joi rŏ sam bŭt báo, tĕng nti jrô ntĭm nau kan đoàn.
 • Gru Ðạng Mùi Ghết mât mray nau way kăl e
 • 17/03/2022 14:03
 • U Ðạng Mùi Ghết (deh năm 1952), bu nong Dao ta thôn 6, xă Dak N'Drot (Dak Mil) jêng du he gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray nau way kăl e bơh bu nong Dao.
 • Nau uĕh nau way Thái ta Nam Tây Nguyên
 • 17/03/2022 14:04
 • Bu nong Thái tâm lam n'gor Dak Nong abaơ gĕh dăch tât 12.000 bu nuyh. Tă bơh ăp n'gor mpeh Bắc tât ta ntŭk neh ntu mhe gơi dăn gĕh nau rêh uĕh tay, khăn păng hôm ndjôt nau way bơh u che, sâm kơl bư gĕh âk nau way uĕh tâm nau kan mât mray nau way ăp bu nong ta aơ.
 • Rŏng ŭch bâr ntaih tă bơh gle n'kar
 • 10/03/2022 10:54
 • Tă bơh tơm gle, n'kar, gĕh nau blau khăn păng nơm, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Tây Nguyên lĕ nkra âk ntil ndơ uh goh gĕh âk bu nuyh ŭch iăt ngăn. Âk gru blau săch dĭng n'kar, jêh rĭ lôk trôm, nkra, iăt bâr ntaih..., gơi jêh nkra, du mlâm dĭng n'kar gĕh bâr ntaih nô gĕh tâm kơt.
 • Ðảng viên Lương Văn Duy nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm xă
 • 10/03/2022 10:56
 • Năm 2016, nô Lương Văn Duy (deh năm 1993), bu nong Thái ta bon Sa Ú, xă Dak R'măng (Dak Glong) dơi bu r'nglăp Ðảng lah păng dôl bư ka han ta Quân khu V. Jêh thơ luh bư ka han, năm 2018, dơi ăp đảng viên săch bư groi bí thư chi bộ bon n'hanh pah kan ta ăp m'bŭch, ăp phung kan tâm bon gĕh bư Kông an viên, hội viên M'bŭch kan Bu nuyh bư mir...
 • Bí thư chi bộ H'Yon ngơi tâm di ma nau pah kan
 • 03/03/2022 09:06
 • H'Yon (deh năm 1970) ta bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp) jêng du he bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh, gĕh k'hưm tâm bon. Ntơm năm 2009, H'Yon dơi bu săch bư Bí thư chi bộ bon Pi Nao. Lah du he bu nuyh lĕ nuih n'hâm ma nau kan, dơn pah kan uĕh nau kan bu jao, H'Yon dơi bu nuyh bon lan rŏng iăt tĕng.
 • Bu ranh bon K'Trơi - dơi bu nuyh bon lan rŏng mêr
 • 03/03/2022 09:07
 • Tât ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) ôp bu ranh bon K'Trơi (deh năm 1950), bu nuyh Bu Nong lah gĕh ăp bu nuyh dơi gĭt păng yor che dơh dăch, nsrôih tâm nau pah kan ma Bu nuyh bon lan.
 • Bu ranh bon Y Krăk-bu nuyh gĕh n'hưm âk nau pah kan uĕh
 • 24/02/2022 15:34
 • Che Y Krăk (deh năm 1951), Bu Nong ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du he bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm âk nau pah kan uĕh dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng. Che leo pah kan lor tâm nau kan jă đă Bu nuyh bon lan mât đăp mpăn ntŭk rêh, n'hưch bu ndăm tât năm lăp bư ka han.
 • Ðiểu Thị Huế đảng viên ngăch, lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan
 • 24/02/2022 15:33
 • Ðiểu Thị Huế (deh năm 1989), Bu Nong ta bon Bu N'Drung, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) jêng du he bu ur đảng viên gĕh nau ngăch, lĕ nuih n'hâm tâm ăp ntil nau pah kan. Năm 2016, Ðiểu Thị Huế bư Kô ruanh chi hội M'bŭch kan ntĭm bư mir jan ba jêh rĭ bư groi kô ruanh bon.
 • Thị Oanh gĕh nau pah kan uĕh tâm m'bŭch kan bu ur
 • 17/02/2022 10:23
 • Bơh đah blau pah kan wăng sa, Thị Oanh (deh năm1982) ta bon Me Ra, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) hôm gĕh nau pah kan uĕh tâmm'bŭch kan bu ur ta bon. Ntơm năm 2009, yuh lĕ pah kan n'hanh dơi bu nuyh bon lan săch kan bư kô ruanh Chi hội bu ur bon.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.