Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh bon lan rŏng nau mô gĕh bu mât, nau rêh uĕh lăng mô gĕh tâm lơh tâm su
 • 28/04/2022 11:50
 • Năm 1975, nau tâm lơh Hồ Chí Minh kăl e jêng nau dơi ta tâ tâm lơh đah phung My bơh Bu nuyh bon lan he, dơi lơh sŏk neh ntu bri dak bu pĭt ta mpeh Nam, kluôm lam bri dak. Jêh 47 năm dơi tâm lơh, bri dak jêng ngoay, ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk, ntŭk ngai, ntŭk vêch rlau nar rlau hao; trong rse điện, trong hăn, wâl săm bŭt, trạm y tế dơi nkra nŭm, sâm kơl hao nau pah kan n'hanh hao nau rêh.
 • H'Her nsrôih njŭn ndơ gĕh vâng tanh tât ntŭk ngai dơi
 • 21/04/2022 11:58
 • Năm 2013, yuh H'Her, Bu Nong (deh năm 1984), bon Bu Dak (Dak Mil) tĕng nti jrô bu ntĭm nau kan kchoh kho ao. Jêh 3 khay dŭt nau nti, yuh têm nkrem prăk r'văt măy, ndơ dŏng, pơk wâl kchoh, joi uănh ăp ntil ndơ gĕh bu vâng tanh n'hanh ntơm kchoh ăp ntil ndơ dŏng tâm r'năk sa, tâm jrŏng rnoi.
 • Ndjôt nau way rŏ săm bŭt tât ta ăp ntŭk
 • 20/04/2022 16:44
 • Nar Săm bŭt rŏ n'hanh Nau way rŏ săm bŭt Việt Nam lĕ jêng nau pah kan nao nao tâm ăp năm. Yor nĕ n'hao nau gĭt, bư gĕh nau tâm r'nglăp săm bŭt n'hanh bu nuyh rŏ, n'hưch hao nau way rŏ săm bŭt bơh bon lan, sâm kơl n'hao nau gĭt n'hanh ndâk njêng bon lan nti kơt.
 • Dŭt kah ndơ sa moọc bơh bu nuyh Thái
 • 14/04/2022 10:07
 • Moọc jêng ndơ sa dŭt kah bơh bu nuyh Thái. Ndơ dŏng bư gĕh phe, do prit, poăch iăr, sur, ndrôk, kraih, ka dak n'hor,... ndrel ma ăp ntil ndơ chê ndrel bơh bu nuyh Thái.
 • Gru Y Môt nsrôih mât nau kan tanh
 • 07/04/2022 09:05
 • Che Y Môt (deh năm 1941) ta bon Ding Play, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du he gru nsrôih, lĕ nuih n'hâm mât nau kan tanh kăl e bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương - Nau dăng tâm nau rêh dŭt hô!
 • 07/04/2022 09:05
 • Ntơm gĕh "Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ" dơi UNESCO kơp jêng Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể mpơl măt bơh lam ăp kon bu nuyh (năm 2012), nau gĭt di sản tâm bon lan bu nuyh Phú Thọ lah êng n'hanh lam bri dak lah ndrel dơi hao tay. Tâm nĕ gĕh ăp bon lan gĕh di tích tâm r'nglăp đah nau way kah gĭt ăp bu nuyh ta năm khay Hùng Vương lĕ trĕng tât ta nau pah kan di sản tâm n'qual.
 • Dak R'măng pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan
 • 07/04/2022 09:40
 • Ta ntŭk ngai, ntŭk vêch, nglai đah Trung tâm y tế n'qual nĕ 7 nuyh kan bộ, bu nuyh kan bơh Trạm Y tế xă Dak R'măng (Dak Glong) uănh kh'lay nau kan n'hanh pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan. E hŏ gĕh nau ji, jêh gĕh nau ji tưp Bạch hầu, nau ji tưp Covid-19, Trạm lĕ đă bu nuyh kan hăn tât ta ntŭk rêh bon lan, ntŭk gĕh nau ji tưp gơi mbơh, n'tâp dak si n'jrăng n'hanh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp...
 • Bon gĕh nau way Krué
 • 31/03/2022 13:57
 • Bon Krué, xă Dak Nang (Krông Nô) gĕh 195 r'năk sa, rlau 660 bu nuyh, r'noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 50%. Tâm ăp năm lĕ lăn, chi ủy, m'bŭch kan mât uănh bon Krué uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan bư tĕng Ntil nau jă kan "Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way"; n'hưch jă oh nur mât mray nau vâng tanh kăl e, pah kan uĕh nau kan mô dơi bă kon âk...
 • Bu ur cán bộ đoàn lĕ nuih n'hâm tâm nau kan, gĕh nau pah kan uĕh xã Dak R'la
 • 24/03/2022 10:54
 • Ntơm năm 2017 tât abaơ lah Groi Bí thư Ðoàn xă Dak R'la (Dak Mil), yuh Mông Thị Linh, bu nong Nùng (deh năm 1995) lĕ nuih nhâm tâm nau pah kan, lĕ nuih tâm ăp ntil nau kan tâm xă. Gơi ndâk njêng ntŭk kan Ðoàn, Phung kan lơ nar lơ hao nâp phĭt, yuh mô rlu joi rŏ sam bŭt báo, tĕng nti jrô ntĭm nau kan đoàn.
 • Gru Ðạng Mùi Ghết mât mray nau way kăl e
 • 17/03/2022 14:03
 • U Ðạng Mùi Ghết (deh năm 1952), bu nong Dao ta thôn 6, xă Dak N'Drot (Dak Mil) jêng du he gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray nau way kăl e bơh bu nong Dao.
 • Nau uĕh nau way Thái ta Nam Tây Nguyên
 • 17/03/2022 14:04
 • Bu nong Thái tâm lam n'gor Dak Nong abaơ gĕh dăch tât 12.000 bu nuyh. Tă bơh ăp n'gor mpeh Bắc tât ta ntŭk neh ntu mhe gơi dăn gĕh nau rêh uĕh tay, khăn păng hôm ndjôt nau way bơh u che, sâm kơl bư gĕh âk nau way uĕh tâm nau kan mât mray nau way ăp bu nong ta aơ.
 • Rŏng ŭch bâr ntaih tă bơh gle n'kar
 • 10/03/2022 10:54
 • Tă bơh tơm gle, n'kar, gĕh nau blau khăn păng nơm, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Tây Nguyên lĕ nkra âk ntil ndơ uh goh gĕh âk bu nuyh ŭch iăt ngăn. Âk gru blau săch dĭng n'kar, jêh rĭ lôk trôm, nkra, iăt bâr ntaih..., gơi jêh nkra, du mlâm dĭng n'kar gĕh bâr ntaih nô gĕh tâm kơt.
 • Ðảng viên Lương Văn Duy nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm xă
 • 10/03/2022 10:56
 • Năm 2016, nô Lương Văn Duy (deh năm 1993), bu nong Thái ta bon Sa Ú, xă Dak R'măng (Dak Glong) dơi bu r'nglăp Ðảng lah păng dôl bư ka han ta Quân khu V. Jêh thơ luh bư ka han, năm 2018, dơi ăp đảng viên săch bư groi bí thư chi bộ bon n'hanh pah kan ta ăp m'bŭch, ăp phung kan tâm bon gĕh bư Kông an viên, hội viên M'bŭch kan Bu nuyh bư mir...
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.