Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thuận Hạnh nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe hao tay
 • 30/12/2022 15:36
 • Xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) gĕh 17,4 km trong n'har bri đah Drôn, gĕh neh ntu huy 7.343 hec ta; tâm nĕ gĕh 11 thôn, 2.617 r'năk sa đah ma rlau 9.800 bu nuyh, 13 bu nong oh nô rêh ndrel. Dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2019, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm xă nsrôih pah kan tay gơi ndâk njêng n'hanh pah kan dŭt bon lan mhe hao tay ta năm 2025.
 • Hao r'gâl mhe mpeh bu nong iê bu nuyh Dak N'Soong
 • 30/12/2022 15:38
 • Dak N'Soong gĕh 27 bu nong oh nô rêh ndrel, tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 3.900 r'năk, dăch tât 15.000 bu nuyh, rêh âk ta ăp xă Trường Xuân, Dak N'Drung, Dak Môl n'hanh Thuận Hà.
 • Bu nuyh bon lan thôn Dak Lang răm m'ak yor gĕh điện dŏng
 • 30/12/2022 15:40
 • Thôn Dak Lang, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 360 r'năk rêh bơh aơ bơh ri, mô gĕh gŭ rêh du ntŭk. Nĕ dơh, âk r'năk bu nuyh bon lan r'văt điện êng dŏng, yor trong ngai, nĕ điện mô dăng gơi bu nuyh bon lan dŏng. Yor nĕ, m'bŭch kan Ðiện mhe nsu ndâk nkra n'hanh lăp dŏng điện ta thôn Dak Lang; gơi gĕh điện dŏng ta r'năk, dŏng pah kan bư mir. Nau kan aơ kơp bơh Ndơ kan pă điện tâm bon lan n'gor Dak Nong, jong tâm 2 km, pă điện dŏng ân ma 70 r'năk bu nuyh bon lan tâm thôn.
 • Mât chăm Têt ân bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 30/12/2022 15:41
 • Ndâk nau pah kan tĕng nau kan "Têt Nhân ái" Yăn kao Quý Mão - năm 2023, ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, phung kơl kan n'hanh Bu nuyh bon lan n'hao mât uĕh nau way tâm rom gop, tâm rŏng, tâm kơl ân ma bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk, bon lan bu nong iê bu nuyh, bu nuyh nơih gĕh nau tât mô uĕh... dơi m'ak ta yăn kao, wơt wa Têt nau way ơm bơh bu nong.
 • Dŭt uĕh ndu ndơ kăl e ta trôm lŭ yôk ŭnh
 • 30/12/2022 15:42
 • Ta tâ Rbŭn nchră nau kan Quốc tế trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (ISV20) dơi ndâk kan ta Dak Nong ntơm lơ 21-26/11, ta Wâl Rbŭn n'gor lĕ ndâk nau kan triển lãm rup "Ndơ gĕh bơh yôk ŭnh n'hanh Trôm lŭ yôk ŭnh".
 • Drưh đrưh bu nuyh hăn Wâl chơ phiên bu nong Mông
 • 30/12/2022 15:43
 • Ndrel ma nau hao bơh ăp Ntŭk Thương mại n'hanh Dịch vụ, wâl chơ têh ta bon têh lah ta bon lan, mpeh ngai, ăp tă rbŭn wâl chơ phiên sâm kơl bu nuyh bon lan nơih joi tăch r'văt drăp ndơ.
 • Tuy Ðức âk ntil nau kan bu kơl bư trŭnh nau rêh o-ach
 • 22/12/2022 15:01
 • N'qual Tuy Ðức abaơ gĕh 6 xă đah 73 thôn, bon, bản; 23 bu nong rêh ndrel, tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 5.482 r'năk đah 27.892 bu nuyh, gĕh tâm 43%. Lam n'qual gĕh dăch tât 60.000 hec ta neh bư mir jan ba, r'noh tơm công nghiệp dăch tât 80% lĕ r'ngôch neh tăm ăp ntil tơm.
 • N'Trang Lơng: Bu nuyh tơm leo jă lơh Prăng ta Tây Nguyên
 • 08/12/2022 09:40
 • N'Trang Lơng, bu nuyh Bu nong Biĕt (1870 - 1935), ta bon Bu Par, ta yôk Drôn, abaơ lah tâm n'qual Tuy Ðức. Năm 1910, phung Prăng lơh, pit ndu ndơ, nkhĭt bu nuyh ta bon lan Bu nong ntŭk deh njêng che. Ur n'hanh kon bu ur N'Trang Lơng gĕh bu bư nkhĭt.
 • Nâm N'jang nsrôih pah kan kơp xă bon lan mhe hao tay năm 2025
 • 01/12/2022 10:27
 • Xă Nâm N'jang (Dak N'Soong) gĕh neh ntu huy 16.478,67 hec ta; gĕh 8 thôn n'hanh du bản, đah 3.110 r'năk sa, 12.798 bu nuyh, 13 bu nong oh nô rêh ndrel. Dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan ăp bu nong xă Nâm N'jang nsrôih pah kan tay n'hanh pah kan ân dŭt bon lan mhe hao tay ta năm 2025.
 • Bu nuyh bư mir Nam Xuân nsrôih pah kan bư mir jan ba, ndâk njêng bon lan mhe
 • 24/11/2022 13:54
 • M'bŭch kan Bu nuyh bư mir xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 9 chi hội, 596 hội viên đah lĕ r'ngôch neh bư mir jan ba gĕh rlau 3.300 hec ta. Dơi trĕng kơl bơh N'gâng kan bu nuyh bư mir ăp ăp ntŭk, nau nsrôih bơh n'hâm suan khăn păng nơm n'hanh nuih n'hâm tâm rom gop tâm kơl bư mir jan ba nĕ nau rêh âk hội viên rlau nar rlau hao, sâm kơl hao âk ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe ta xă.
 • Dak R'lâp mât tŏng dak tŏ ta yăn kăl wai
 • 17/11/2022 10:09
 • N'qual Dak R'lâp abaơ gĕh 37.600 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, cao su, điều n'hanh ăp ntil tơm play, tơm tuh vanh gleh nar. Lam n'qual gĕh 40 nglau n'hanh bong dak hoch, tâm nĕ gĕh 31 nglau n'gân dak, 9 dak bât ân hao dak.
 • Nar rbŭn Tâm rom gop lam ăp bu nong ta Dak Ha
 • 17/11/2022 10:08
 • Lơ 12/11, xă Dak Ha (Dak Glong) ndâk Nar rbŭn Tâm rom gop lam ăp bu nong ta dơi gĕh âk gru, mpơl măt rbŭn ma 26 r'noh bu nong oh nô dôl rêh ta 2 bon, 6 thôn tâm lam xă.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.