Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ưu tiên pangz tsêr nhoz trâu chuôz zis pluôl minhx cxưx nênhs tsơưs, nênhs muôx công cach mangx

14/07/2022 22:58 G7T+7

Bôx Xây dựng tưz ban hanhx Thông tư 01/2022/TT-BXD lus kra pangz tsêr nhoz trâu chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl sâuv thangx tsangv chor hênhx pluôl thuôx Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôl truôx đrênhk ntu 2021-2025.

Chuôz zis pluôl Y B’Liêu, jos Dơng, xar Quảng Phú (Krông Nô) tâu pangz uô tsêr nhoz yaz

Trơưs Thông tư, kror pangz tsêr nhoz tsuv bov đamv nguên tăc công khai, pêx xinhv uô tsưr, phat hui chei uô tsưr haz trâu saz côngv, chênhr phangx ntơưv côngx đôngx haz pêx xinhv. Ưu tiên sir zôngv nguên vâts liêus đtrôngx qơư haz sir zôngv los đôngx ntơưv qơư chia pangz tsêr nhoz trâu chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl sâuv thangx tsangv chor hênhx thuôx Tsangz cxênhx.

Pangz trưx tiêp txus trâu cxuô chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl. Ưu tiên pangz chuôz zis pluôl minhx cxưx nênhs tsơưs haz chuôz zis pluôl muôx thanhx viên zos nênhs muôx công cach mangx.

Hu grul ntơưv ntâu zangv pênhr chia uô, cênhz ntơưv Têz qơưs haz pêx xinhv côngv uô trơưs nguên tăc: Têz qơưs pangz, côngx đôngx pangz, chuôz zis tưx tsov cưv uô tsêr nhoz. Thông tư nuôr muôx kangz hâu thi hanhx txix nuz 15/8/2022.

Bảo Ngọc

1,074
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.