Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shông hluôs Ðăk Nông xung cich, tinhx nguêns viv côngx đôngx

23/12/2021 10:15 G12T+7

Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đaix biêuv Đảng bôx xênhr Đăk nông jas tiv XII, ntu 2020-2025, mênhx pêv hoar tsangz cxênhx hanhx đôngx ntơưv Trung ương Đoanx, nôngz nhôngl đhâu, shông hluôs Đăk Nông sir jul cơưv shuv, los đôngx, xung cich sâuv cxuô max trâns. Ntâu phong tsox, hoax đôngx tsinhz tas xưs li: Khơưs nux trâu shuv xinhz pluôl, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs; nuôl moz, phaiz yuôx; chok ntông njuôz uô vêv xinhz ntơưv jêx jos… tưz lo kra uô.

Xangv 6 hli hâur shông 2021, tangs nro xênhr tưz cxiv tsang 194 công trinhx thanh niên đrul tangs nro grê 2,54 tiv nhiax; khu haz cxiv tsang yaz 6 ntu cêr angv minhx đô thix; muôx 2 jas môngl “Nuz tsuv nhâtx njuôz” sâu lo yangz 23.600 lênhx đoanx viên, thanh niên tuôx côngv. Hur shông 2022 - 2025, cxuô cxênhx đoanx txuôl nzir mênhx pêv hoar ntâu chiv tiêu xưs li pangz txaik pênhr 80 tiv nhiax, 50 jưs anr trâu thanh niên krêz nghêx, cxiv tsang nênhx; cho yaz 500.000 tsoz ntông njuôz; cêt nax 35.000 đoanx viên; kra 11.000 đoanx viên ưu tur trâu Đảng; thangv kra nghiêx trâu tsơưs hlo 20.000 lênhx thanh thiêur niên, kra nuv uô trâu tsơưs hlo 5.000 thanh niên; pangz 6.500 thiêur nhi uô nênhx txov nhev…

Shông hluôs xar Đăk P’lao (Đăk Glong) xung cich cxiv tsang jêx jos yaz chi-njuôz-hur saz-jông gâux

Đoanx khôir Chor cơ cuan haz Joanh nghiêx xênhr kruôz hu tsangz cxênhx thiêns nguêns viv côngx đôngx hli 9/2021

Ntâu canr bôx đoanx, đoanx viên trâu saz sir jul côngv phong tsox đoanx til lus cơ sơv

Shông hluôs Đăk Nông cuz saz lus môngl uô tuz trok, uô hâux lưv por vêv Têz qơưs

Đoanx viên Hôix cưl yuôx hluôs xênhr njuôl, khu moz trâu pêx xinhv thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

Đoanx viên Cư Jut pangz vâts tsât pangz “ATM njaz tsi zuôr nhiax” trâu pêx xinhv mangl cxuôv hav Covid-19

Y Sơn

1,224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.