Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra tsưr ziv ntul ntâuz txaix, khâuz ndơưk truênx thôngr

03/11/2022 10:15 G11T+7

Txix nuz 19-25/10, Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix xênhr tsov cưv Lơp kra tsưr ziv ntul ntâuz txaix haz khâuz ndơưk truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Kra iz cxa cui trinhx tsưr ziv ntul ntâuz txaix

Đhâu nôngz nhôngl cơưv, yangx 30 shuv xinhz zos chor minhx cxưx M'nông, Mạ, Ê đê, Chu kra iz cxa nôix jung xưs li: grê ntơưv iz zangv pangx ntâuz sâuv sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr; kra đhk chik ntul, changz xur, qoz xur uô pangx ntâuz; iz cxa grei tsưr ziv ntul ntâuz txaix; Thao tac uô maux, ntul uô jông gâux sâuv đaiv ntâuz txaix; Kra tsưr ziv uô, phôir maux sanv phâmv ntâuz txaix trơưs thuv công mir nghês…

Lơp cơưv muôx mux đich cxơưz grang tsach nhiêms côngx đôngx, tiv zix mas thanh niên tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur tuôr tsês, phat hui chor grê văn hoar truênx thôngr.

Mỹ Hằng

452
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.