Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuôs nzir pangz lair suât trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư

23/12/2021 10:17 G12T+7

HĐND xênh Đăk Nông khor nhis ban hanhx Nghis cuêt lus chinhr sach pangz lair suât trâu chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư sâuv thangx tsangv xênhr.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư jos B’Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong) sir zôngv muôx kangz hâu pênhr txaik ưu đair chia uô nox

Trơưs nghis đinhs, chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư zos Mạ, M’nông, Ê đê haz chor chuôz zis muôx pux los sis zơưs zos minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư lo pangz lair suât thâuv txaik pênhr ntơưv chor ngân hangx thương maix. Tangs nro nhiax txaik saz hlo 300 chơưx nhiax/shông, keiz pangz bâuv 40% chor nhiax lair suât đrul mux đich txaik pênhr chia pangz mangx kôngz lông haz chor jix vus kôngz lông, jêx jos. 

Chinhr sach pangz lair suât trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txaik pênhr ntơưv chor ngân hangx thương mais tưz lo xênhr Đăk Nông uô trơưs txix shông 2015, uô kangz HĐND xênhr ban hanhx Nghis cuêt xur 43/2014/NQ-HĐND.

Quốc Sỹ

315
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.