Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô jông hâux lưv phangx tangr cangz moz Covid-19 hur jas tsaz

30/12/2021 10:19 G12T+7

Ntơưv Công văn xur 7510/UBND-KGVX nuz 22/12, UBND xênhr Đăk Nông cuôs tangs nro xênhr cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr moz COVID-19 hur jas lêr Giáng sinh, Tsaz Jương lix haz Tsaz Nguên đanr.

Pêx xinhv tsuv caix đax ưngr jungs PC-COVID chia kra bor y têr haz zôngx ziv môngl lus

Trơưs ntơư, pangz canr bôx, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx; canr bôx, tuz trok, lưx lươngs vur trang haz Pêx xinhv uô jông xangr, tsach nhiêms, uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx tangr moz    (uô trơưs jông thông điêx 5K + văc xin + saz xangr pêx xinhv + công nghês,...). Hur sinh hoax văn hoar nax nuz, uô si, jaiv chir…, tiv zix mas jas Tsaz tsuv nhoz uô cê tsơưs tsi zov chênhr chia tsơưs ngui cơ cil txangr moz, chênhr phangx kra bor y têr zos muôx jix têr phưc tax, ngui cơ cil moz ntâu…

Quốc Sỹ

536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.