Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thông điệp ntơưv Chính phủ cxiz chênhr hlôngr pâur xur Têz qơưs

12/10/2022 20:59 G10T+7

Hur Nuz Hlôngr pâur xur Têz qơưs 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tưz xang txus trâu côngx đôngx joanh nghiêx haz pêx xinhv thông điệp ntơưv Chính phủ lus cxiz chênhr hlôngr pâur xur Têz qơưs hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xang thông điệp ntơưv Chính phuv cxiz chênhr hlôngr pâur xur Têz qơưs

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kra pâuz nuôr zos xưv cxênhx zov chênhr, tâu tsov cưv thơưx jas, uô puv sir jul ntơưv Đảng, Têz qơưs, ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei, côngx đôngx joanh nghiêx haz pêx xênhv tangs nro têz qơưs txuôl nzir cxiz chênhr hlôngr pâur xur têz qơưs, phuôv tsangr cinh têr xur, tsôngv langx xur haz tiz nênhs xur.

Thủ tướng Phạm Minh Chính has, cênhz đrul xu thêr Hlôngr pâur njuôz, Hlôngr pâur xur zos xu thêr tât iêur, khach cuan; pangz mangx phat hui đăngs jul minhx cxưx haz đăngs jul ntu nênhx, hâur pâuk đăngs jul făngz hur haz hâur pâuk đăngs jul făngz tov đrâu, pangz zaiv cêr muôx kangz hâu chor cuan hês ntơưv têz qơưs, thix trươngx haz tsôngv langx…

Cuan điêmv yangz thôngz plơưk ntơưv Chính phủ zos zuôr pêx xinhv, joanh nghiêx uô plơưr, zos tsưr, zos mux tiêu haz zos đôngx lưx haz zos hâur pâuk đăngs jul hlôngr pâur xur. Hlôngr pâur xur tsuv chia pêx xinhv, joanh nghiêx sir zôngv ntơưv jixx vus công, tsôngv langx zôngx ziv đuô, chênhr đuô, muôx kangz hâu đuô haz chor ntơư zuôr uô muôx đăngs jul trâu phuôv tsangr.

Bảo Ngọc (th)

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.