Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz 9 xar lo huv jêx jos yaz

20/04/2022 16:50 G4T+7

Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông Hồ Văn Mười kror nhis sâu bê Cuêt tinhv công nhênhx 9 xar lo huv jêx jos yaz shông 2021.

Hur ntơư, muox 6 xar yaz lo công nhênhx thơưx jas trơưs bôx tiêu chir nhis nuôr ntu 2016 - 2020 zos: Đăk Sin, Hưng Bình (Đăk R’lấp); Đăk Hòa (Đăk Song); Đăk N’Drot (Đăk Mil); Đăk D’rông (Cư Jut) haz xar Đăk D’rô (Krông Nô). 3 xar tưz lo huv trơưs bôx tiêu chir ntu 2010-2015, lo công nhênhx lo huv trơưs bôx tiêu chir nhis nuôr 2016-2020 zos: Đưc Minh (Đăk Mil); Nhân Đạo, Đạo Nghĩa (Đăk R’lâp).

Txus hli 4/2022, Đăk Nông tưz muax 35 xar lo công nhênhx huv jêx jos yaz

Chor xar lo UBND xênhr khơưs Fax công nhênhx xar lo huv jêx jos yaz shông 2021 haz puz công trinhx phuc lơix muôx grê 500 chơưx nhiax/xar.

Đăk Sin (Đăk R'lâp) zos iz hur 9 xar lo sir zôngv công trinhx phuc lơis muôx grê 500 chơưx nhiax

Mẫn Doanh

1,232
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.