Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs cxiv tsang haz phuôv tsangr Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông

30/12/2021 10:19 G12T+7

Nuz 22/12, Xênhr wiv ban hanhx Nghis cuêt xur 14-NQ/TU lus cxiv tsang haz phuôv tsangr Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông ntu 2021 - 2025, seiz môngl txus shông 2030. Mux tiêu tsongs zos por phưv haz phat hui tangs nro chor grê ji sanv hur thangx tsangv Công viên đias tsât trơưs chor tiêu chir, tsinhr tinhv, kra haz kruôz has ntơưv tsov cưv UNESCO ntơưv Mangx lươir Công viên đias tsât tangs nro tưz xưs li chor cui đinhs nhis nuôr ntơưv Trung ương, ntơưv xênhr chia cxiz chênhr phuôv tsangr truôx đrênhk cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư haz đap ưngr cxuô jas tror kangz thâmv đinhs txuôl nzir.

Ntu 2021-2025, khôi phux haz cxiv tsang canhv cuan ntơưv chor ndâux trôngz hluôr tơưk zos hâux lưv zov chênhr

Xênhr wiv cuôs uô trơưs chor hâux lưv tsinhv: Cxiz chênhr kruôz ntuôl, khangr kra, kruôz kra xangr jông côngx đôngx til môngl txus mux tiêu por phưv haz phat hui grê tangs nro cxuô zangv ji sanv cênhz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư haz chor făngz, ưu tiên ntơưv Mangx lươir Công viên đias tsât tangs nro  UNESCO; Cxiz chênhr por phưv haz phat hui chor grê ji sanv hur thangx tsangv Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông; Cxiz chênhr phuôv tsangr truôx đrênhk cinh têr-tsôngv langx ntơưv trôngx qơư pov đhâu chor hoax đôngs ntơưv Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông; Cxiv tsang cơ chêr chinhr sach cangr, hu grul đâux tư phuôv tsangr Công viên đias t ât tangs nro UNESCO Đăk Nông; Kra phuôv tsangr tiz nênhs haz bov đamv cuôr phongx, an ninh hur thangx tsangv Công viên đias t ât tangs nro UNESCO Đăk Nông.

Bảo Ngọc

320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.