Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz đrux thangx tsangv laz, tso xôngz thangx tsangv njuôz, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx

25/11/2021 10:13 G11T+7

Trơưs bor cor ntơưv Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs nhoz xênhr Đăk Nông, txus 18 tênhz nuz 22/11, tangs nro xênhr muôx 1.872 ca moz Covid-19, hur ntơư muôx 1.079 lênhx tưz jông moz; 8 ca tuôs; tangs nro xênhr nhis nuôr thuôx câp 2 (ngui cơ trung binhx, maux đăngx).

Kra chei ntơưv jas cơưv trâu Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs xênhr nuz 22/11, Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh has, txus nuôr Đăk Nông tưz cơ banv thich ưngr an toanx, linh hoax, tangr muôx kangz hâu cangz moz Covid-19. Đrul sir jul hur chox kra, tơư kra uô trơưs hâux lưv phangx, tangr moz, cangz moz ntơưv đrôngl Gia Nghĩa cơ banv tưz lo tangr.

Xangv txus 18 tênhz nuz 21/11, Đăk Nông tưz tênhs văc xin côngz 1 trâu nênhs txix 18 shông tror sâuv lo 100%, côngz 2 lo 47,3%

Bí thư Xênhr wiv has, chor trôngx qơư haz lưx lươngs tsưc năng txuôl nzir tuôr truôx tsưr ziv uô trơưs făngz cxiz đrux thangx tsangv laz, tso xôngz chor thangx tsangv njuôz, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx; chor thangx tsangv đăngx laz, thangx tsangv đăngx tsi lo lơ lax, tuôv mov.    

Chor trôngx qơư tox tsongs trâu cơ sơv, tangs nro hâux lưv chox kra, tơư kra, ưu tiên tiz nênhs, vâts tư y têr, đrul phương châm phangx zos tsinhv, saz xangr haz tsach nhiêms tsuv lo tso uô ntêx hlo. Thâuv puv pâuz F0 tsuv xor thangx tsangv ntơư huv six haz cxiz chênhr kruôz ntuôl 5K + văc xin. Thâuv muôx văc xin tsuv kra uô chênhr mangx, bangx jông trâu cêr hoaix tênhs văc xin trâu nhuô szâu. Tangs nro xênhr pangz huv six trâu chor nênhs mangl cxuôv hav viv Covid-19. 

Nganhx Zor zux haz nganhx Y têr uô cê nrar, cxênhz yuôx chor thangx tsangv njuôz mas uô trơưs chor tsưr ziv tuô cangz, phangx moz, tox điêux ciêns chia shuv xinhz tror tuôx tsêr cơưv hur điêux ciêns an toanx hlo.  

Đồ họa: Việt Dũng

Bí thư Xênhr wiv tơư kra, tangs nro xênhr txuôl nzir has haz kra uô trơưs tiz jông, sir jul, linh hoax, muôx kangz hâu chor văn banv ntơưv Trung ương, Xênhr wiv, WBPX xênhr; tsinhr tinhv tsi tuôv mov, lơ lax, tsi chênhr phangx, tsi lungr tungr, cxơưx nyei, tsi binhx tinhr; sir jul uô trơưs chor tsưr ziv phangx moz khov trâu 3 ndix đrêl zos cêv kuôl tsôngv langx, cêv kuôl greiv haz đrux hlo. 

Bảo Ngọc

3,191
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.